اسامی داوران 1400

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
1 امیر احمدپور دانشیار دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
3 علی اسدی استاد استاد دانشگاه تهران
6 دکتر موسی اعظمی دانشیار عضو علمی دانشکده کشاورزی بوعلی سینا
7 موسی اعظمی دانشیار عضو هیات علمی/ دانشگاه بوعلی سینا همدان
8 مرتضی اکیری دانشیار عضو هیئت علمی  دانشگاه تهران
9 مریم امیدی نجف آبادی دانشیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
10 محمد بادسار استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
12 احمد باسامی سایر دانش آموخته دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران
13 مسعود برادران دانشیار دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
15 مسعود بیژنی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
20 علیرضا پورسعید دانشیار عضو هیئت علمی  دانشگاه ایلام
22 علی محمد جعفری استادیار استادیارپژوهش بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
23 رزیتا جمیلی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مهدیشهر
24 حامد چهارسوقی امین استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
25 شهلا چوبچیان استادیار عضو هیئت علمی  دانشگاه تربیت مدرس
26 مهدی دهقانی سلطانی استادیار استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
27 فاطمه رادان استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ایران
28 ذوالفقار رشیدی استادیار عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
29 احمد رضوانفر استاد استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه تهران
30 محمد رهبری مربی گروه مدیریت،  واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
31 کیومرث زرافشانی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
32 حشمت اله سعدی دانشیار عضو هیئت علمی  دانشگاه بوعلی سینا
33 مسلم سواری استادیار استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
34 مریم شریف زاده استادیار عضو هیئت علمی  دانشگاه یاسوج
35 فاطمه شفیعی استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، ساری، ایران
36 سمیره صی محمدی استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
37 عنایت عباسی دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
38 امیر علم بیگی استادیار استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
39 عرفان علی میرزایی استادیار عضو هیات علمی پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
40 محمد غفاری استادیار استادیار مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران
41 منصور غنیان دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
42 مهسا فاطمی استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
43 الهام فهام استادیار عضو هیات علمی/ جهاد دانشگاهی
44 حامد قادر زاده دانشیار عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان
45 حیدر قلی زاده استادیار دانشگاه زنجان، کوی اساتید، خ. شقایق، واحد 9
46 آیت اله کرمی دانشیار عضو هیئت علمی  دانشگاه یاسوج
47 غلامرضا مجردی دانشیار عضو هیات علمی- دانشگاه زنجان
48 محمد رضا محبوبی دانشیار دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
49 سعید محمدزاده استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
50 البرز محمدی سایر گروه  اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات،  تهران، ایران
51 رضا موحدی دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه بو علی سینا
52 محسن موسایی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
53 کریم نادری مهدیی دانشیار عضو هیئت علمی  دانشگاه بوعلی سینا
54 سعید هدایتی نیا سایر دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا همدان. ایران
55 مرجان واحدی استادیار  عضو هیئت علمی  دانشگاه ایلام 
56 حسین یادآور استادیار  عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
57 مسعود یزدان پناه استادیار دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان
58 احمد یعقوبی فرانی استادیار دانشگاه بوعلی سینا- عضو هیأت علمی