دسترسی آزاد

حق کپی رایت

توافق نامه دسترسی آزاد: پس از ارسال مقاله ، از نویسندگان خواسته می شود توافق خود را برای رعایت مجوز دسترسی آزاد ((CC-BY)Creative Commons) اعلام نمایند. براساس این مجوز، نویسندگان حق چاپ مقاله خود را حفظ می­کنند. با این وجود، مجوز به هر کاربر اجازه می دهد تا مقاله را دانلود، چاپ، استخراج، استفاده مجدد  و بایگانی نماید، مشروط بر آنکه منبع دهی مناسب به نویسندگان و منبع اثر داده شود.