نحوه داوری و پذیرش مقالات

 

                                             

 

 

 

1ـ نحوه داوری در این نشریه بر اساس شیوه داوری دو سو کور (Double Blind Peer Review)  که طی آن داوران و نویسندگان ناشناس باقی می‌مانند. و بر اساس دستورات کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) صورت می گیرد. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین و مطابقت نحوه نگارش با اصول نگارش مجله توسط کارشناس نشریه مورد بررسی قرار می گیرد. 

2ـ در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت و مورد تایید اولیه قرار می گیرد . این مرحله معمولا بین هفت تا ده روز به طول خواهد انجامید.

3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به سه داور مرتبط در حوزه مقاله مربوطه ارسال خواهد شد.

هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از بیست روز، مقاله از داور به منظور تسریع فرآیند داوری پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد.

4-چنانچه مقاله ارسالی طبق معیارهای ذکر شده در راهنمای نویسندگان کاملاً مورد قبول سردبیر مجله باشد برنامه ریزی چاپ آن برای اولین شماره ممکن مجله صورت می‌گیرد.