اسامی داوران مجله 1399

ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت / سازمان

1

علی

اسدی

استاد

عضو هیات علمی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2

موسی

اعظمی

دانشیار

عضو هیات علمی  دانشگاه بوعلی سینا همدان

3

مریم

امیدی

دانشیار

عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

4

مسعود

برادران

دانشیار

عضو هیات علمی ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

5

علیرضا

پورسعید

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

6

احمد

جعفری صمیمی

استاد

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

7

شهلا

چوبچیان

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

8

فاطمه

رادان

استادیار

عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ایران

9

کیومرث

زرافشانی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

10

مسلم

سواری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

11

مریم

شریف زاده

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

12

محمدشریف

شریف‌زاده

دانشیار

عضو هیات علمی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان

13

سمیره

صی محمدی

استادیار

عضو هیات علمی کارآفرینی و توسعه روستایی ، دانشکده کشاورزی ایلام

14

عنایت

عباسی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

15

غلامحسین

عبدالله زاده

دانشیار

عضو هیات علمی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان

16

امیر

علم بیگی

استادیار

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

17

حامد

قادر زاده

دانشیار

عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

18

حیدر

قلی زاده

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

19

آیت اله

کرمی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

20

سید مجتبی

مجاوریان

دانشیار

عضو هیات علمی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ساری

21

غلامرضا

مجردی

دانشیار

عضو هیات علمی- دانشگاه زنجان

22

محمد رضا

محبوبی

دانشیار

عضو هیات علمی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

23

حسین

محمدی

دانشیار

عضو هیات علمی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه  فردوسی مشهد

24

رضا

مقدسی

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

25

رضا

موحدی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه بو علی سینا

26

حسین

یادآور

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

27

مسعود

یزدان پناه

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

28

احمد

یعقوبی فرانی

دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا