تعهدات اخلاقی داوران

•  هریک از داوران محترم بنا به زمینۀ تخصصی از هیأت علمی دانشگاه‌های معتبر انتخاب می‌گردند که وظیفۀ انجام داوری و ارسال نظرات به دفتر فصلنامه را به عهده دارند.

•  پذیرش مقالات در حیطۀ تخصصــی و اعلام نظر داوری با توجه به حوزۀ تخصصی خود.

•  عدم واگذاری داوری مقالۀ محول شده به شخصی دیگر.

•  رعایت فرآیند زمانی درنظر گرفته شده از طرف فصلنامه جهت داوری مقاله.

•  مطالعه ‌و‌ بررسی ‌دقیق مقاله جهت اعلام نظر.

•  اعلام صادقانۀ نظرات فنی و تخصصی، تجزیـه ‌و ‌تحلیـل،‌ ارزیابی ‌انتقادی و تأثیرگذار ‌‌دربارۀ نقــاط ‌ضعــف و قــوت ‌مقاله.

•  بررسی ‌دقیق‌ ارجاعات و حفظ امانت در: سراسر متن مقاله، ‌‌تصاویر، جداول، نقشه‌ها، نقل قول‌ها و ضمایم با ارجاع‌دهی دقیق (باروش مأخذ و استناددهی استاندارد APA).

•  در صورت امکان، کمـک ‌بـه ‌نویسـنده ‌بـرای ‌انتقـال ‌صریـح‌ و ‌واضـح ‌پیـام ‌خـود‌ بـه مخاطبین و بهبود متن مقاله.

•  عدم استفاده از محتوای مقاله پیش از انتشار و یا در صورت رد مقاله.

•  گزارش به سردبیر در رابطه با وجود هرگونه شائبه و سرقت ادبی و ملاحظــات ‌اخلاقی در مقاله.

•  درج کامل دلایل پذیرش و رد مقاله به صورت مکتوب برای سردبیر و نویسنده.