فرم تعهد نویسندگان

بسمه تعالی

 

سردبیر محترم فصلنامه علمی- پژوهشی «تعاون و کشاورزی»

 

  باسلام

  احتراما، به پیوست فایل الکترونیکی (word) از مقاله با عنوان ......................................................................................................................................  با توجه به اصول مندرج در راهنمای تدوین و ارسال مقاله فصلنامه «تعاون و کشاورزی» تهیه و تنظیم شده است برای چاپ در آن نشریه ارسال می‌گردد، ضمنا موارد زیر تعهد می گردد:

1- این مقاله و یا بخشی از آن پیش از این در هیچ نشریه­ ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است.

2-  این مقاله تنها به منظور بررسی و چاپ به فصلنامه «تعاون و کشاورزی» ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی نشریه، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.

3- این مقاله در نتیجه فعالیت های پژوهشی اینجانب و همکاران به شرح جدول ذیل تهیه و تحریر گردیده و حقوق همه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته­ اند رعایت شده است.

4- در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق پژوهشی و حرفه­ ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی­ ها، سازمان ها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است.

5- در صورتیکه نویسنده مسئول پس از شروع مراحل داوری از چاپ مقاله انصراف حاصل نماید، هزینه داوری حسب اعلام دفتر فصلنامه قابل قبول بوده و پرداخت می‌شود.

6- نویسندگان متعهد میشوند که هیچگونه سرقت ادبی در مقاله ارسالی صورت نپذیرفته است.

  مشخصات نویسندگان مقاله که در آن نویسنده مسئول نیز مشخص شده است به شرح جدول ذیل می باشد:

 

مشخصات نویسندگان مقاله به ترتیب مندرج در متن مقاله:

 

 

نام و نام خانوادگی

ORCID

آخرین مدرک تحصیلی

رتبه علمی

محل کار

تلفن همراه

ایمیل آدرس

امضاء

1

 

 

       

 

 

2

 

 

       

 

 

3

 

 

       

 

 

4

 

 

       

 

 

5

 

 

       

 

 

6

 

 

       

 

 

 

* ـ نام ونام خانوادگی، نشانی پستی و ایمیل آدرس نویسنده مسئول:

                   

 توافق نامه دسترسی آزاد:

(اینجانب/ اینجانبان) توافق خود را برای رعایت مجوز دسترسی آزاد ((CC-BY)Creative Commons) اعلام می نمایم.

(براساس این مجوز، نویسندگان حق چاپ مقاله خود را حفظ می­کنند. با این وجود، مجوز به هر کاربر اجازه می دهد تا مقاله را دانلود، چاپ، استخراج، استفاده مجدد و بایگانی نماید، مشروط بر آنکه منبع دهی مناسب به نویسندگان و منبع اثر داده شود

 نام ونام خانوادگی نویسنده مسئول:

                                                                                                                                                                                  تاریخ و امضاء:

لازم به ذکر است این فرم بایستی به صورت اسکن همراه فایل مقاله در سامانه فصلنامه بارگزاری گردد.