فرم تعهد نویسندگان

بسمه تعالی

 

سردبیر محترم فصلنامه علمی- پژوهشی «تعاون و کشاورزی»

 

  باسلام

  احتراما، به پیوست فایل الکترونیکی (word) از مقاله با عنوان ......................................................................................................................................  با توجه به اصول مندرج در راهنمای تدوین و ارسال مقاله فصلنامه «تعاون و کشاورزی» تهیه و تنظیم شده است برای چاپ در آن نشریه ارسال می‌گردد، ضمنا موارد زیر تعهد می گردد:

1- این مقاله و یا بخشی از آن پیش از این در هیچ نشریه­ ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است.

2-  این مقاله تنها به منظور بررسی و چاپ به فصلنامه «تعاون و کشاورزی» ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی نشریه، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.

3- این مقاله در نتیجه فعالیت های پژوهشی اینجانب و همکاران به شرح جدول ذیل تهیه و تحریر گردیده و حقوق همه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته­اند رعایت شده است.

4- در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق پژوهشی و حرفه­ ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی­ ها، سازمان ها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است.

5- در صورتیکه نویسنده مسئول پس از شروع مراحل داوری از چاپ مقاله انصراف حاصل نماید، هزینه داوری حسب اعلام دفتر فصلنامه قابل قبول بوده و پرداخت می‌شود.

  مشخصات نویسندگان مقاله که در آن نویسنده مسئول نیز مشخص شده است به شرح جدول ذیل می باشد:

 

مشخصات نویسندگان مقاله به ترتیب مندرج در متن مقاله:

 

 

نام و نام خانوادگی

ORCID

آخرین مدرک تحصیلی

رتبه علمی

محل کار

تلفن همراه

ایمیل آدرس

امضاء

1

 

 

       

 

 

2

 

 

       

 

 

3

 

 

       

 

 

4

 

 

       

 

 

5

 

 

       

 

 

6

 

 

       

 

 

 

* ـ نام ونام خانوادگی، نشانی پستی و ایمیل آدرس نویسنده مسئول:

                   

 توافق نامه دسترسی آزاد:

(اینجانب/ اینجانبان) توافق خود را برای رعایت مجوز دسترسی آزاد ((CC-BY)Creative Commons) اعلام می نمایم.

(براساس این مجوز، نویسندگان حق چاپ مقاله خود را حفظ می­کنند. با این وجود، مجوز به هر کاربر اجازه می دهد تا مقاله را دانلود، چاپ، استخراج، استفاده مجدد و بایگانی نماید، مشروط بر آنکه منبع دهی مناسب به نویسندگان و منبع اثر داده شود

 نام ونام خانوادگی نویسنده مسئول:

                                                                                                                                                                                  تاریخ و امضاء:

لازم به ذکر است این فرم بایستی به صورت اسکن همراه فایل مقاله در سامانه فصلنامه بارگزاری گردد.