انتشار مقاله

پذیرش مقالات در این نشریه به صورت رایگان می باشد.

 این مجله خط‌مشی دارد که به نویسندگان اجازه می‌دهد نسخه‌های کار خود را در یک ناشر سازمانی یا دیگر ناشر انتخابی خود ذخیره کنند.