اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مدیر مسئول نشریه

ahmadzadeh615yahoo.com

سردبیر

دکتر علی اسدی

توسعه کشاورزی سر دبیر

www.linkedin.com/checkpoint/challengesV2/AQHYnetzIsc6RAAAAXd18wx65EU7eBafSJmIkSLLul1lJi30H0j1rtuaMF5e3JJev2Q2dKPbYKeDpueKehbCBZgnWL1iCVzA7w
aasadiut.ac.ir

h-index: 19  

اعضای هیات تحریریه

دکتر ایرج ملک محمدی

ترویج وآموزش کشاورزی استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~amalek
amalekut.ac.ir

h-index: 10  

دکتر محمد چیذری

ترویج و آموزش کشاورزی استاد دانشگاه تربیت مدرس

ijamadiaurasht.ac.ir

h-index: 21  

دکتر سید محمود حسینی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hoseinim
hoseinimut.ac.ir

h-index: 92  

دکتر سیروس سلمان زاده

ترویج و آموزش کشاورزی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

lib.scu.ac.ir/-/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
c_salmanzadehyahoo.com

h-index: 20  

دکتر علی اسدی

توسعه کشاورزی استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ajoobmcls.gov.ir


P فعالیتهای آموزشی:

1- تدریس دروس

کارشناسی: "اصول برنامه‌ریزی ترویجی ، مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی، نظام‌های کشاورزی و بهره‌برداری از زمین، مبانی برنامه‌ریزی آموزشی و ترویجی، سازمانهای غیر دولتی ، ، آموزش سمعی و بصری، عملیات کشاورزی ، عملیات اصول ترویج کشاورزی" در دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: "مدیریت و ارزشیابی پروژه، برنامه ریزی ترویجی، مدیریت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی،  مسئله مخصوص، سمینار" در دانشگاه تهران

دکتری: "مدیریت تکنولوژی کشاورزی، ارزشیابی پروژه‌های توسعه روستایی و کشاورزی، مدیریت پیشرفته ، روش تحقیق" در دانشگاه تهران

2- راهنمایی و مشاوره بیش از 40 پایان نامه و رساله دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی در دانشگاه تهران

3- برگزاری کارگاه‌های آموزشی:

1- گارگاه آموزشی ارزشیابی، وزارت جهاد کشاورزی ، بندر عباس، بهمن ماه  1380

2- گارگاه آموزشی انتقال تکنولوژی، مشهد مقدس، سازمان جهاد کشاورزی خراسان، بهمن ماه 1383

3- گارگاه آموزشی نقش تسهیلگران در ارزشیابی، وزارت جهاد کشاورزی ، تهران، بهمن ماه  1383

4- کارگاه آموزشی رهیافت‌های مشارکتی در ترویج، سازمان جهاد کشاورزی خراسان، مرداد ماه 1382

5-  گارگاه آموزشی تسهیلگری ، اداره کل محیط زیست استان قزوین، آبان ماه  1385

6- کارگاه آموزشی ترویج منابع طبیعی،سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان،اردیبهشت ماه 1386

7- کارگاه آموزشی روش تحقیق،سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان،تیر ماه 1386

 

P فعالیتهای پژوهشی:

ï طرحهای تحقیقاتی

1-  تعیین و بکار گیری شاخص‌های توسعه خدمات ترویجی به منظور تحلیل توزیع فضایی پتانسیل‌های فیزیکی و انسانی ترویج کشاورزی در ایران (همکار)، دانشگاه تهران، 1382

2- بهسامانی سازوکار مدیریت تولیدو انتقال فناوری کشاورزی به کشاورزیان خرده پا برای توسعه کشاورزی پایدار  (مجری)، دانشگاه تهران، 1383

3- قابلیت‌های مورد نیاز مروجین امور دام از دیدگاه مروجان (مجری)، دانشگاه تهران، 1380

4- سازه‌های تاثیرگذار بر گزینش دانشجوی کارشناسی‌ارشد (همکار)، دانشگاه تهران، 1378

5- بررسی عوامل موثر بر پذیرش طرح تجمع دامداریها در شهرستان کاشان، آران و بیدگل (همکار)، دانشگاه تهران، 1382

6- ارزشیابی سریال تلویزیونی مزرعه آفتابگردان (مجری)، وزارت حهاد کشاورزی، 1383

7- ارزشیابی فعالیت‌ها و برنامه‌های هفته منابع طبیعی در سال 1381 (مجری)، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1382

8- ارزشیابی فعالیت‌های و برنامه‌های هفته منابع طبیعی در سال 1382 (مجری)، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1383

9- بررسی وضعیت تعاونیهای منابع طبیعی کشور (مجری)، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1382

10- بررسی و تعیین شاخصهای مناسب به منظور رتبه‌بندی استانها از نظر فعالیت‌های آموزشی و ترویجی (مجری)، وزارت جهاد کشاورزی، 1383

11- ارزشیابی تعاونیهای تولید روستایی (با تاکید بر نظام بازاریابی) (طرح ملی “توتک”)،(همکار)،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت جهاد کشاورزی، 83-1382

12- بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده توسعه کشت‌های گلخانه‌ای (مطالعه موردی استان اصفهان)، دانشگاه تهران، 1384

13- طراحی الگوی ارزشیابی برنامه‌های توانمندسازی زنان روستایی ( مجری)، دفتر زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی، 1384-1385.

14- بررسی نقش مروجان دولتی و محلی در افزایش محصولات کشاورزی،طرح ملی توتک،( همکار)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت جهاد کشاورزی، 1384- 1382

 

  ï مقالات چاپ شده در مجلات

1- آنالیز فاکتوری سازه‌های تاثیرگذار بر آزمون کارشناسی ارشد (مجله علوم کشاورزی ایران)،1378

2- بررسی نقش دانش و مهارت مدیریتی روسای دبیرستانهای کشاورزی در موفقیت آموزش این مراکز (مجله علوم کشاورزی ایران)،1376

3- تحلیل عاملی سازه‌های اثر بخشی نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی(مجله علوم کشاورزی ایران)،1383

4- صلاحیت‌های مورد نیاز مروجین امور دام (مجله علوم کشاورزی ایران)،1382

5- برخی از تنگناهای توسعه کشاورزی ایران (مجله جهاد)، 1382

6- ارزیابی محتوای فصلنامه رویش از دیدگاه روستائیان شهرستان خرم آباد (مجله علوم کشاورزی ایران)،1384

7- بررسی نگرش مردم نسبت به منابع طبیعی تجدید شونده (مجموعه مقالات اولین کنگره علوم ترویج ایران)،1382

8- نقش رسانه‌های آموزشی در فرایند تدریس - یادگیری (مجله رشد آموزش کشاورزی)،1376

9- میزان رضایت مربیان هنرستانهای کشاورزی از مدیران (مجله جهاد)،1375

10- نگاهی اجمالی به مبانی نظری مروجین (مجله جهاد) 1378

11- رهبری محلی و نقش آن در ترویج کشاورزی (مجله رشد آموزش کشاورزی)، 1375

12- نقطه نظراتی در رابطه با روشهای آموزشی بکار گرفته شده در برنامه‌های آموزش کشاورزی بزرگسالان (مجله جهاد)، 1377  

13- استلزامات بکارگیری رهیافت FSR/E  در شرایط ایران از دیدگاه کارشناسان ترویج و محققان کشاورزی (مجله علوم کشاورزی ایران)،  1384 

14- ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونیهای تولید دام و طیور( مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه)،‌ 1384

15- تعیین شاخص ‌های خدمات ترویجی و تحلیل توزیع فضایی پتانسیل های انسانی و فیزیکی ترویج کشاورزی در ایران (مجله علوم کشاورزی ایران) ،1385

16- نظام تحقیقات کشاورزی ایران: مسایل و رهیافت‌ها ،( فصلنامه روستا و توسعه)، 1385

17- توسعه مشارکتی فناوری (PTD) رهیافتی نوین برای تولید و انتقال فناوری مناسب کشاورزان خرده‌پا (مجله علوم کشاورزی ایران)، 1386

18- واکاوی سازه‌های موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات توسط آموزشگران مرکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی،(مجله علوم کشاورزی ایران)، 1386

19- ماهیت اقتصادی خدمات ترویجی و خصوصی سازی ترویج کشاورزی،(مجله جهاد)،1385 

20- تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی، (مجله علوم کشاورزی ایران)، 1386

21- بررسی اثربخشی طرح تسهیلگران زن روستایی در شهرستان دماوند،(مجله علوم کشاورزی ایران)، 1386

22- واکاوی سازوکارها و چالشهای تقویت کارکرد نظام آموزش عالی کشاورزی کشور در عرصه تحقیقات کشاورزی،(مجله علوم کشاورزی ایران)، 1386

23- اندازه‌گیری و تحلیل عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی در اصفهان،(مجله علوم کشاورزی ایران)، 1386

24- تحلیل عاملی عوامل موثر بر استفاده آموزشگران از فناوری اطلاعات در آموزشهای علمی- کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی،(مجله کشاورزی)،پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، 1385

25- درآمدی بر ارزشیابی در ترویج کشاورزی(مبانی مفهومی،دسته‌بندیهای منطقی و سویه‌های کارکردی) مجله جهاد،1385

26- ارزشیابی فعالیت‌های ترویج خصوصی با تاکید بر خدمات مشاوره‌ای دامپزشکی استان یزد،(مجله علوم کشاورزی ایران)، 1385

27- تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پایداری کشت سب زمینی در اصفهان، ،( فصلنامه روستا و توسعه)، 1385

28- بررسی عوامل پیش برنده طرح مهندسین ناظر گندم ( مطالعه موردی استان اردبیل)، (مجله علوم کشاورزی ایران)، 1386

29- بررسی انگاره‌های رفتار اطلاع یابی کشاورزان گوجه‌فرنگی کار در منطقه بادوله(بوشهر)، (مجله علوم کشاورزی ایران)، زیر چاپ

30- اعتبار سنجی شاخص‌های ترویجی به منظور رتبه‌بندی استانها از نظر فعالیتهای آموزشی - ترویجی ، (مجله کشاورزی)،پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، 1385

31- ابعاد و اهمیت خدمات کشاورزی با تاکید بر تمرکززدایی در برنامه  ریزی برای ارایه  خدمات به کشاورزان، مجله جهاد، 1386

32- ضرورت های نهادی ساماندهی تحقیقات کشاورزی در نظام تحقیقات و فناوری کشور، مجله جهاد، 1386

33- تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار در گندمکاران استان لرستان، (مجله علوم کشاورزی ایران)، زیر چاپ

34 - مشارکت دانشگاه در نظام ترویج کشاورزی ایران با تاکید بر کارکرد خدمات برون‌رسانی دانشگاهی، مجله جهاد،1386

35- تحلیل و سنجش سطح برخورداری مناطق روستایی از خدمات کشاورزی و تعیین روستاهای مرکزی برای خدمات رسانی کشاورزی ، مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان میانه،( فصلنامه روستا و توسعه)، زیر چاپ

36- تحلیل محتوای میزان مطابقت سیاست‌های برنامه‌های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران با الگوی توسعه پایدار،( فصلنامه روستا و توسعه)، زیر چاپ

37- تحلیل و تبیین راهکارهای بهینه خدمات رسانی کشاورزی( مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان میانه)، (مجله علوم کشاورزی ایران)، زیر چاپ

38- عوامل مؤثر بر مشارکت جنگلداران در طرح‌های حفاظت، احیا و بهره‌برداری در غرب مازندران،( فصلنامه روستا و توسعه)، زیر چاپ

39- تحلیل و بررسی مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی: مطالعه موردی بخش مرکزی میانه،( فصلنامه روستا و توسعه)، زیر چاپ

40- تحلیل بکارگیری فناوری‌های کشاورزی پایدار توسط شالیکاران حوزه آبریز هراز- مازندران،(مجله علوم کشاورزی ایران)، زیر چاپ

 

41-Invesigating Factors Affecting Environmental Behavior of Urban Residents: A Case Study in Tehran City – Iran, American Journal of Environmental Science ,2007, ISSN 1553-345X.USA

42- Information Sources Used by Livestock Farmers in Iran, Manage Extension Research Review .2006.India.

   43- Perceptions of Paddy Farmers towards Sustainable Agricultural Technologies: Case of Haraz Catchments Area in Mazandaran Province of Iran, American Journal of Applied  Sciences. 2008.USA

44- Predicting E-Learning Application in Agricultural Higher Education Using Technology Acceptance Model, Turkish Online Journal Of Distance Education. 2008. Turkey

 

ï کتاب‌های منتشرشده

1- درآمدی بر کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی، نشر آموزش کشاورزی،1386.( تالیف اینجانب و دو نفر از همکاران)

2- آشنایی با شیوه‌های خود اشتغالی، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1386 .( تالیف اینجانب و دو نفر از همکاران)

3- مباحث نوین در ترویج و آموزش کشاورزی، انتشارات خوشبین، 1387 .( تالیف اینجانب و دو نفر از همکاران)

4- درآمدی بر رویکرد سیستمی در ترویج و توسعه کشاورزی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، 1388 ( تالیف اینجانب و سه نفر)

5- کشاورزی پایدار، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1388 ( تالیف اینجانب و یک نفر)

 

6- دانشگاه، کارآفرینی و توسعه دانش بنیان، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، 1389 ( تالیف اینجانب و یک نفر)

 

ï مقالات ارائه شد ه‌ در کنفرانس‌های داخلی

1- ارایه مقاله تحت عنوان: بررسی نحوه پذیرش دانشجو کارشناسی ‌ارشد رشته کشاورزی (کنفرانس سازمان سنجش آموزش کشور)1378

2- ارایه مقاله تحت عنوان:  بررسی نگرش مردم نسبت به منابع طبیعی،اولین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،1382

3- ارایه مقاله تحت عنوان:  بررسی نیازهای آموزشی پسته‌کاران استان قم،اولین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،1382

4- ارایه مقاله تحت عنوان:  بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش طرح تجمیع دامداری‌ها در شهرستان آران و بیدگل،اولین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،1382

5-  ارایه مقاله تحت عنوان: توسعه نهادی ، رهیافتی مناسب برای بازار محورکردن آموزش عالی کشاورزی،همایش آموزش کشاورزی کشور،دانشگاه تربیت مدرس،1385

6-  ارایه مقاله تحت عنوان: چالشهای کشاورزی نوین بر خاک و آب،همایش علوم خاک،دانشگاه تهران،آبان ماه 1385

7-  ارایه مقاله تحت عنوان: اصلاح ساختار نظام بهره‌برداری خرد و دهقانی راهبرد توسعه کشاورزی پایدار،همایش نظامهای بهره‌برداری، وزارت جهاد کشاورزی،1385

8- ارایه مقاله تحت عنوان: سازوکارهای تولید و انتقال فناوری مناسب به کشاورزان چغندرکار، مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع ایران، مشهد.1387

9- ارایه مقاله تحت عنوان: توسعه مشارکتی فناوری رهیافتی نوین برای تولید و انتقال فناوری مناسب کشاورزان خرده‌پا، همایش ارتباط تحقیق، ترویج و کشاورز، وزارت جهاد کشاورزی، کرمانشاه،1385

 

ï مقالات ارائه شد ه‌ در کنفرانس‌های خارجی:

ارائه‌ مقاله‌ای‌ تحت‌ عنوان‌ Role of  NGOs in Green Space Development in Tehran  در نهمین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ UMAS که‌ در تاریخ‌ 23-20 آگوست سال‌ 2005 در ژاپن برگزار گردید.

2ـ ارائه‌ مقاله‌‌ Role of  Green Spaces in Sustainable Urban Environment: case of Tehran  درششمین کنفرانس‌ بین‌المللی‌ ICTC که‌ در تاریخ‌ 9-6 ژوئن سال‌ 2006 در استرالیا برگزار گردید.

3-  ارائه‌ مقاله‌ای‌ تحت‌ عنوان‌ Rural – Urban Migration in Iran- Advantage and Disadvantages

، کره جنوبی، 2007

 

 

 

 

Pسوابق اجرایی و دانشگاهی

1-     مدیر گروه آموزشی "ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران" ( از سال 1386  تا 1388)

2-     مدیر گروه آموزشی "مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران" ( از سال 1388   تا1390)

3-     مشاور رییس دانشگاه و مدیر کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران از سال 1388 تاکنون

4-     رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران      ( از سال 1373 تا 1388 )

5- مشاور رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1384

6- عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از سال 1385 تا 1388

7- عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران از سال 1376 تا 1379

8- عضو شورای آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ازسال 1374 تا 1383

9- مسئول واحد آموزش جهاد دانشگاهی دانشکده‌های کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران ازسال 1379 تا 1372

10- عضو شورای مدیریت دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران (از سال 1386 تاکنون)

11- عضو هیات تحریریه  مجله رشد آموزش کشاورزی (به مدت 4 سال) از سال 1375 تا 1379

12- عضو هیات تحریریه  مجله جهاد، از سال 1384 تاکنون

13- عضو هیات تحریریه  مجله مدیریت آموزش کشاورزی از سال 1388 تاکنون

14- داور مقالات مجله علوم کشاورزی ایران از سال 1380

15- نایب رییس هیات مدیره انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی کشور از سال 1387 تا 1389

16- رییس هیات مدیره انجمن ترویج و آموزش کشاورزی از سال 1389 تاکنون

17 – رییس دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران از ابتدای سال 1391 تاکنون

18- مدیر مسول مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران  از  مهر ماه سال 1391 تاکنون

19- مدیر مسول مجله علوم  ترویج و آموزش کشاورزی از سال 1391 تاکنون

20- عضو شورای دانشگاه تهران از ابتدای سال 1391 تاکنون

21- عضو شورای آموزشی دانشگاه تهران از سال 1388 تاکنون

دکتر خلیل کلانتری

برنامه ریزی منطقه ای استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/khkalan
khkalanut.ac.ir

h-index: 15  

دکتر عبدالعلی لهسایی زاده

جامعه شناسی استاد دانشگاه شیراز

www.researchgate.net/scientific-contributions/Abdolali-Lahsaeizadeh-2024166556
aasadiut.ac.ir

دکترکامبیز طالبی

استاد دانشکده کار آفرینی

rtis2.ut.ac.ir/cv/ktalebi
ktalebiut.ac.ir
021-61119228

دکتر نوذر منفرد

استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

www.areeo.ac.ir/fa-IR/AREEO/1/news/view/23615/67912/Staging
monfared-nyahoo.com

دکتر غلامحسین حسینی نیا

کارآفرینی عضو هیات علمی دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hosseininia
hossieniniayahoo.com

h-index: 12  

دکتر عنایت عباسی

ترویج و توسعه روستایی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/enayatabbasi
enayat.abbasimodares.ac.ir

h-index: 9  

دکتر حمید آماده

اقتصاد کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/6040002/
amadehgmail.com

دکتر عباس عبدشاهی

اقتصاد کشاورزی عضو هیات علمی دانشگاه رامین اهواز

asnrukh.ac.ir/civil/fa/page/400/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
abdshahi1349asnrukh.ac.ir

h-index: 7  

دکتر موسی اعظمی

ترویج و توسعه روستایی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

ensani.ir/fa/article/author/7682
m.azamibasu.ac.ir

دکترمریم امیدی

ترویج و توسعه روستایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد .علوم و تحقیقات تهران

faculty.srbiau.ac.ir/m-omidi/fa#executiveActivities-data
m.omidisrbiau.ac.ir
0000-0003-1830-7660

h-index: 10  

دکترناصر سیف الهی

مدیریت بازرگانی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=1326&url_title=%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%db%8c&rewrite_url=1&mod=scv
n.seifollahiuma.ac.ir

h-index: 2  

دکتر علیرضا پورسعید

ترویج و توسعه روستایی استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد ایلام

www.ilam-iau.ac.ir/page.aspx?pid=742
a.poursaeedgmail.com

h-index: 4  

مدیر داخلی

امیرحسین جوزی

وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

ahmadzadeh615yahoo.com

کارشناس نشریه

عذرا احمدزاده بایگی

کشاورزی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی

ahmadzadeh615yahoo.com
021-86732102

دبیر تخصصی

بابک لعل فام

معاونت

babaklalfamyahoo.com