درباره نشریه

دارای درجة علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به شماره نامة 51927/3/18 و تاریخ 1392/04/15

 به شماره نامة

18/3/51927

15/4/92