دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، شهریور 1397، صفحه 1-184 
عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی و نقش آن در عملکرد بازاریابی شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان اصفهان

صفحه 1-27

10.22034/ajcoop.2018.69426

ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ زهرا آریاپور؛ حسین ستوده آرانی؛ محمد مهتری آرانی