دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 1-210 
عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی جمعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان قائم شهر

صفحه 105-144

محمد شریف شریف زاده؛ الهه رستمی فلوردی؛ غلامحسین عبدالله زاده


واکاوی عملکرد تعاونی های کشاورزی استان همدان براساس مدل ارزیابی تلفیقی

صفحه 145-169

فریبا حیدری؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ علیقلی حیدری