دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، اسفند 1395، صفحه 1-194 
تعاون و رونق اقتصادی: یک مطالعه بین استانی

صفحه 1-37

حسین پناهی؛ داود حمیدی رزی؛ فرهاد عزیزی