دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، آذر 1401 
طراحی الگوی برون‌رفت از زیان‏دهی شرکت‌های تعاونی استان ایلام

صفحه 34-66

10.22034/ajcoop.2022.297367.1709

نسرین مرادی؛ محمد باقر آرایش؛ حامد چهارسوقی امین؛ رویا اشراقی