دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تیر 1401 
تبیین کارآفرینی اجتماعی تعاونی‌محور در مناطق روستایی: مورد توسعه کشت زعفران در استان گلستان

صفحه 200-228

10.22034/ajcoop.2022.300891.1722

محمدشریف شریف‌زاده؛ عطیه عسکری؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ محمد رضا محبوبی؛ رضا عجم نوروزی