دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، آذر 1400، صفحه 1-161 
تحلیل نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی‌های بازاریابی در شهرستان تاکستان

صفحه 29-51

10.22034/ajcoop.2021.141981

سید مجتبی مجاوریان؛ رضوان رحمانی؛ طاهر عزیزی خالخیلی؛ سید علی حسینی


شناسایی عوامل موفقیت در تعاونی های صنعتی با استفاده از فنّ وقایع حساس

صفحه 97-134

10.22034/ajcoop.2021.275765.1664

حسین وفائی بصیر؛ علیرضا اسلامبولچی؛ منصور اسماعیل پور؛ علی اصغری صارم