دوره و شماره: دوره 10، شماره 37 - شماره پیاپی 1، بهار 1400، صفحه 1-500 
5. بازطراحی چارچوب معیشت پایدار (SLA) با رویکرد روستا تعاون با استفاده از روش بیزی

صفحه 83-99

البرز محمدی؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ علیرضا پورسعید


7. واکاوی اثر فرآیندهای مدیریت استعداد بر توانمندی شبکه سازی و عملکرد سازمانی مورد مطالعه: شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان اصفهان

صفحه 146-159

حسین ستوده آرانی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ محمد مهتری آرانی؛ زهرا سرپله