دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، اسفند 1394، صفحه 1-176 
بررسی کارکرد اتحادیه تعاونی‌های مرتع‌داری در استان گلستان

صفحه 75-101

محجوبه محمدزاده چالی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ یازمراد کوسه غراوی