دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، شهریور 1394 
شاخص های شناسایی تعاونی‎های موفق کشاورزی

صفحه 39-60

فریبا حیدری؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ علیقلی حیدری


عوامل مؤثر بر عدم موفقیت تعاونی‌های چایکاران در استان گیلان

صفحه 111-126

مصطفی نصرالهی؛ محمدصادق اللهیاری؛ شهرام صداقت حور؛ سید علی نورحسینی