دوره و شماره: دوره 20، شماره 212، اسفند 1388، صفحه 1-202 
عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف برتر

صفحه 33-54

حسین صفری؛ خسرو آریان فر؛ عباس ابراهیمی


مدل مدیریت منابع انسانی بخش تعاون

صفحه 53-92

ناصر میر سپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ رضا شفیع زاده