دوره و شماره: دوره 20، 204-205 - شماره پیاپی 204، تیر 1388، صفحه 1-161 
تعیین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه در تعاونیهای صنعتی استان کرمانشاه

صفحه 21-40

آرزو باباجانی؛ سید محمود حسینی؛ کیومرث سهیلی؛ سهراب دل انگیزان


بررسی و تحلیل ویژگیهای تعاونیهای برتر کشور در سال 1387

صفحه 129-147

حسین فیض آبادی؛ علیرضا بصیری؛ زینب رجائی صدر


جنسیت در تعاونیها

صفحه 147-161

آن بریت نی پیرد؛ اصغر بیات