دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، دی 1389، صفحه 1-196 
الزامات شکل گیری تعاونیهای دانش آموختگان کشاورزی

صفحه 55-70

وحید علی آبادی؛ امیر حسین علی بیگی؛ جعفر توکلی


موانع به کارگیری تجارت الکترونیک در تعاونیهای توزیعی استان تهران

صفحه 119-150

محمدمهدی علمدارمیبدی؛ وحید رضا میرابی؛ جواد محمدقلی نیا