دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، مهر 1389، صفحه 1-170 
راهکارهای مناسب برای تربیت مدیران کارامد در بخش تعاون

صفحه 127-156

افسانه زمانی مقدم؛ اختر جمالی؛ غلامحسین حسینی‌نیا