دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، تیر 1389، صفحه 1-183 
عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در تعاونیهای تولیدی

صفحه 91-111

کوروش روستا؛ الهام تاجریزی؛ اسداله زمانی پور


عوامل مؤثر بر ارتقای مشارکت اعضا در اتحادیه‌ها‌ و تعاونیهای مصرف

صفحه 129-155

عبدالحمید ابراهیمی؛ آرام طاعتی؛ امید مهدیه؛ علی کنعانی