دوره و شماره: دوره 22، شماره 8، دی 1390، صفحه 1-105