دوره و شماره: دوره 22، شماره 7، مهر 1390، صفحه 1-138 
بررسی عوامل آموزش گریزی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی استان همدان

صفحه 37-66

مدینه محمدی زائر؛ مهناز خلفه نیلساز؛ مهدی ترکمان؛ لیلی آندرواژ