دوره و شماره: دوره 22، شماره 6، تیر 1390، صفحه 1-173 
بررسی کارایی فنی شرکتهای تعاونی گاو شیری در استان کهگیلویه و بویر احمد

صفحه 21-41

ابراهیم مهرجو؛ رضا مقدسی؛ میر مهیار میر صالح پور؛ نظیر مهرجو