دوره و شماره: دوره 23، شماره 11، مهر 1391 
بررسی عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی استان همدان

صفحه 61-88

جلاله جهانی؛ احمد قیدی؛ اسماعیل کرمی دهکردی