دوره و شماره: دوره 23، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 1-133