دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 1-123 
عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان مازندران

صفحه 79-100

سید حسین زارعی پهنه کلائی؛ امیر احمدپور؛ مهدی چرمچیان لنگرودی


تبیین وضعیت سرمایة اجتماعی در تعاونی‌های دامداری شرق استان خوزستان

صفحه 101-123

فاطمه کاظمی؛ بهمن خسروی‌پور؛ منصور غنیان؛ مسعود برادران؛ معصومه فروزانی