دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 1-122