دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1399، صفحه 1-198 
6. الگوی پیشنهادی همکاری مبتنی بر اعتماد در تعاونی‌های مصرف

صفحه 155-180

حجت الله پاک نهاد؛ علی سید نقوی؛ حامد دهقانان؛ مقصود امیری