دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 1-198 
الگوی پیشنهادی همکاری مبتنی بر اعتماد در تعاونی‌های مصرف

صفحه 155-180

10.22034/ajcoop.2020.125713

حجت الله پاک نهاد؛ علی سید نقوی؛ حامد دهقانان؛ مقصود امیری