دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 1-178 
کارکردهای بخش تعاون در تسهیل اشتغال زنان دانش‏آموختة کشاورزی شهرستان همدان

صفحه 85-111

احمد یعقوبی فرانی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ مهسا معتقد؛ لیلا زلیخایی


بررسی کارآفرینی شرکتی در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار

صفحه 113-153

فاطمه هماپور؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده