دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 1-166 
عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت اعضای تعاونی‏های تولیدی استان تهران

صفحه 25-51

حمید انصاری؛ مهران جورابلو؛ نصرالله پورافکاری؛ علی هاشمیان‏فر