بررسی عوامل مؤثر بر عضویت دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی در تعاونی دانشجویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

چکیده
هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر عضویت دانشجویان دانشکدة کشاورزی دانشگاه رازی در تعاونی دانشجویی از طریق مقایسة ویژگی­های افراد عضو و غیرعضو این تعاونی بود. این پژوهش کمی با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش‏نامه انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق حاضر را دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشکدة کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل دادند. در مجموع، با استفاده از فرمول کوکران، 108 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی، به‏عنوان نمونه، انتخاب شدند. یافته­های رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیرهای واردشده در گام چهارم مدل، شامل رشتة تحصیلی، تجربة کشاورزی، سن و خودکارآمدی، بین 4/55 تا 2/74 درصد از واریانس عضویت دانشجویان در تعاونی دانشجویی را تبیین و در این میان، تنها دو متغیر تجربة کشاورزی و سن به طور معنی­داری عضویت در تعاونی دانشجویی را پیش­بینی می‏کنند بدین­صورت که با افزایش تجربة کشاورزی و کاهش سن دانشجویان، عضویت آنها در تعاونی کمتر می‏شود. در این مدل، تجربة کشاورزی و سن دانشجویان در مجموع، 1/90 درصد از عضویت و عدم عضویت دانشجویان را به‏درستی پیش­بینی کردند. بر همین اساس، پیشنهاد شد با توجه به وجود فرصت­هایی (همچون حضور استادان به‏عنوان کادر مدیریت و مشاوره، وجود زمین­های زراعی و سیستم­های آبیاری جدید) در دانشکد­ه­های کشاورزی، سیاست‏گذاران و مسئولان ذی‏ربط زمینة فعالیت دانشجویان در قالب تعاونی‏های دانشجویی را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Affective Factors the Membership of Agricultural Students at Razi University in a Student Cooperative

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Baygi 1
  • samaneh sanjabi 2
1 Razi University
2 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was affecting factors on student’s membership of Agricultural Faculty Razi University in Student’s Cooperative of way comparison of persons property of membership and non-membership. This quantity study wasdone by survey method and by use of questionnaire tool by Cronbach's alpha coefficient 0.74.The statistical population of this study are included students of Agricultural Faculty Razi University on total of degrees. Totally 108 persons are chosen as sample with use of Cochran formula to way sampling random. Finds of Logistic Regression are shown that variables of entered in four steps of model includingfield of study,agricultural experience, age and self-efficacy are determined between 55.4 to 74.2 percent of variance of membership in student’s cooperative. In this wayjust two variables of),agricultural experience and age are predicted membership in student’s cooperative significantly. Is that by increase of student’s agricultural experience, their membership in cooperative are less and younger students less membership has in student’s production cooperative. In this model, agricultural experience andstudent’s age have predicted totally 90.1 percent of students’ membership and non-membership properly. Accordingly,is recommended given existing opportunities like (professors presenting as management and advice team, existing farm and new watering systems) in agricultural faculty, politicians and relevant authorities take action to student’s activity in format of student’s cooperative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student’s Cooperative
  • Desire to join
  • Self-Employed
  • Entrepreneurship
  • Razi University
احمدی، ف.، نبی زاده، ش. و احمدی، س. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانش‏آموختگان رشته کشاورزی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 24 (96)، 253 - 274.
اخوان کاظمی، م. و علی بیگی، ا. (1392). تشکیل تعاونی­های دانشجویی کشاورزی: قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدها. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 2(8)، 65 - 88.
استواری، م. (1382). فن­آوری اطلاعات در اشتغال. تهران: انتشارات علم و صنعت.
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی (1396). کد خبر: 82864724. قابل دسترس در https://www.irna.ir/news/82864724 .
پورسعید، ع.، بابایی، ر. و اشراقی سامانی، ر. (1395). بررسی عامل­های تأثیرگذار بر تصمیم­گیری شغلی دانش­آموختگان کشاورزی دانشگاه­های ایلام. فصلنامه پژوهش و مدیریت آموزش کشاورزی، 8 (38)، 30 - 39.
جمشیدی، ع.، جمینی، د.، قنبری، ی.، طوسی، ر. و پسرکلو، م. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های تولید کشاورزی شهرستان مینودشت. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 5 (15)، 205 - 218.
چهارسوقی امین، ح.، سعیدی، ح. و آرایش، م.ب. (1393). گرایش دانشجویان سال آخر علوم کشاورزی دانشگاه­های استان ایلام به اشتغال در بخش تعاون. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3 (11)، 53 -77.
خبرگزاری اقتصاد آنلاین (1395) کد خبر 146910. قابل دسترس در https://www.eghtesadonline.com
سفیری، خ. (1385). ترکیب جنسیتی در دانشگاه­ها. فصلنامه حورا،  سال 5، شماره 22.
سلطانی، ع.، چهارسوقی امین، ح. و آرایش، م.ب. (1393). تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش جوانان روستایی ایلام به اشتغال در بخش کشاورزی. مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 3 (7)، 57 – 72.
شهبازی ، ا. و علی­بیگی، ا. (1385). واکاوی شایستگی­های دانش­آموختگان کشاورزی برای ورود به بازارهای کار در کشاورزی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 2 (1)، 15 -23.
صالحی عمران، ا. (1385). بررسی نگرش اعضای هیئت علمی نسبت به علل مهاجرت نخبگان به خارج از کشور (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران). فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 2، 57 - 80.
طاهرخانی، م. و قرنی آرانی، ب. (1384). مطالعه عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان در تشکیل تعاونی­های روستایی (مطالعه موردی: دهستان قنوات قم). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 20 (78)، 81 - 101.
نجفی، ب. (1388). تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونی­ها در کاهش فقر و اشتغال­زایی. فصلنامه تعاون، 20 (206-207)، 1 - 20.
نوحی، س.، حسینی، م.، رخساری زاده، ح.، صبوری، ا. و علیشیری، غ.ح. (1391). بررسی انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی، پرستاری و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله. مجله طب نظامی، 14 (3)، 200 - 204.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1397). اداره کل تعاون. پایگاه الکترونیک سازمان تعاون. قابل دسترس در https://www.mcls.gov.ir
همتی، ف.، پزشکی راد، غ. و چیذری، م. (1386). بررسی وضعیت شغلی و موفقیت شغلی دانش‏آموختگان مراکز آموزش کشاورزی استان آذربایجان شرقی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 3 (1)، 1 - 8.
یعقوبی فرانی، ا.، رحمانی، ف.، مهدی زاده، ح. و نادری مهدی، ک. (1392). صلاحیت­های مورد نیاز دانش­آموختگان کشاورزی ایلام برای اشتغال در بخش تعاون. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 2(5)، 47 - 68.
Bandura, A.,  Adams, N. E., & Beyer, J. (1977). Cognitive processes mediating behavioral change. Journal of Personality and social Psychology, 35(3), 125-139.‏
Bezu, S., & Holden, S. (2014). Are rural youth in Ethiopia abandoning agriculture. Journal of World Development, Vol. 64,  259-272.
Carlo, R., Weatherspoonb, D., Petersonb, C., & Sabbatinia, M. (2000). Effects of managers’ power on capital structure: a study of Italian agricultural cooperatives.  International Food and Agribusiness Management Review, 3, 27-39.
Chiru, C., Ciuchete, S.G., Lefter, G.G., & Paduretu, E. (2012). A cross country study on university graduates key competencies. An employer‘s perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 4258-4262.
Eccles, D.F. (2002). Corporate entrepreneurship. fort worth, TX: Harcoutr College Publishers.
Folsom, J. (2003). Measurement of cooperative impact in Minnesota state. Research Report. Rural Cooperative. Washington, D. C.
Hamdhaidari, S., Agahi, H., & Papzan, A. (2008). Higher education during the Islamic government of Iran (1979–2004). International Journal of Educational Development, 28(3), 231-245.‏
International Labour Organization (2013). Global employment trends for
youth: 2013 update.
Geneva: International Labour Organization.
Johannission, B. (1998).Entrepreneurship as a collective phenomenon. SIRE, Vaxjo University Vaxjo. Sweden.
Kleinbooi, K., & Lahiff, E. (2007). Die man is die hoof en vat voor: women’s attitudes to land and farming in the communal areas of Namaqualand. Journal of Arid Environments, 70, 799 - 817.
Movahedi, R. (2009). Competencies needed by agricultural extension and education undergraduates for employment in the Iranian labor market. (Doctoral dissertation, Berlin University). Retrieved from http://www.disertation.de.
Nulty, D.D. (2008). The adequacy of response rates to online and paper surveye: what can be done?. Assessment &Evaluation in Higher Education, 33 (3), 301-314.
Rasmussen, E., Mosey, S., & Wright, M. (2011). The evolution of entrepreneurial competencies: a longitudinal study of university spin-off venture emergence. Journal of Management Studies, 48 (6), 1314-1345.
Robinson, J. S., Garton, B. L., & Terry, R. (2007). Identifying the employability skills needed in the workplace according to supervisors of college of agriculture, food and natural resources graduates. Journal of Southern Agricultural Education Research, 57(1), 95-100. Retrieved from http://pubs.aged.tamu.edu/jsaer/pdf /Vol57/57-01-095.pdf/.
Rothwell, A.,  Herbert, I., & Rothwell, F. (2008). Self-perceived employability: construction and initial validation of scale for university students. Journal of Vocational Behavior, 73, 1-12.
Ruostesaari, M.L., & Troberg, E. (2016). Differences in social responsibility toward youth: a case study based comparison of cooperatives and corporations. Journal of Co-operative Organization and Management, 4(1), 42-51.
Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice- Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R.W. (1982). The self efficacy scales: construction and validation. Psychological Reports, 51(2), 663-671.‏
Sumelius, J., Tenaw, S., Bee, F.K., & Chambo, S. (2015). Agenda on cooperatives for development cooperation in Tanzania. Journal of   Co-operative Organization and Management, 3(2), 42-51.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2012). Youth and skills: putting education to work. Education for All Global Monitoring Report 2012. Paris: UNESCO.
White, B. )2012(. Agriculture and the generation problem: rural youth employment and the future of farming. IDS Bulletin, 43(6), 9-19.‏
Yami, E. (2002). Agricultural cooperatives in Europe and Asia. Retrieved from http:/www. Bcfc.gov/inc/indu.htm.
Zarafshani, K., Rostamitabar, F., Hosseininnia, G.H., Akbari, M. & Azadi, H. (2010). Are agricultural production cooperatives successful?, A case study in Western Iran. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 8 (4), 482-486.