ارزیابی عملکرد شرکت تعاونی توسعه بصیرت شهرستان مراوه تپه استان گلستان با استفاده از مدل تحلیل ذی نفعان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران

10.22034/ajcoop.2019.99766

چکیده

این تحقیقِ توصیفی پیمایشی با هدف ارزیابی عملکرد تعاونی توسعة بصیرت شهرستان مراوه‏تپه استان گلستان انجام گرفت. جامعة آماری را 1100 نفر از اعضای تعاونی تشکیل دادند که به شیوة نمونه­گیری تصادفی، 285 نفر از میان آنها به عنوان نمونة تحقیق انتخاب شدند. برای جمع­­آوری اطلاعات از پرسش‏نامه استفاده شد. روایی محتوایی و ظاهری پرسش‏نامه با نظر متخصصان ترویج و تعاون و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ و محاسبة ضریب مربوطه (91/0) تأیید شد. تجزیه­وتحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS انجام گرفت. یافته­ها نشان داد در زمینة اجتماعی، عملکرد تعاونی در ایجاد ارتباط بهتر و قوی­تر مردم با دولت؛ در زمینة اقتصادی، عملکرد تعاونی در افزایش کیفیت محصولات تولیدی در منطقه (زراعت، باغداری، دامداری و....)؛ در زمینة زیست‏محیطی، عملکرد تعاونی در کاهش استفادة بی­رویه از منابع (آب، سوخت و..) موفق‏تر و بیشتر از سایر عوامل بوده است. نتایج مقایسة میانگین نشان داد اعضای مسن­تر، با درآمد بیشتر، پرسابقه‏تر در کار کشاورزی و دارای تعداد دام بیشتر عملکرد کلی تعاونی را موفق­تر ارزیابی کرده­اند. همچنین بین ارزیابی اعضای تعاونی در مورد میزان دستیابی تعاونی به اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست­محیطی تفاوت معنی­داری وجود داشته است و آنها بیشترین و کمترین موفقیت تعاونی را به ترتیب، در زمینة اهداف اجتماعی و زیست­محیطی دانسته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of the Basirat Development Co-operative Company of Maraveh Tappeh County, Golestan Province, Using Stakeholder Analysis Model

نویسندگان [English]

  • Muhammad Reza Mahboobi 1
  • Ameneh Avarand 2
1 . Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Ph.D student of Agricultural Economics, Payame Noor University, Tehran center
چکیده [English]

This study aimed to assess performance of the Basirat Development Cooperative Company (BDCC) in Maraveh Tappeh County in Golestan Province.The descriptive-survey research was used. The target populations of the study consisted of 1100 members of BDCC. Using random sampling, 285 of them were selected as research samples. Data gathered through a questionnaire and its face validity was confirmed by experts of extension and cooperation. The reliability analysis was conducted with Cronbachs alpha method and coefficient was 0.91. Data were analyzed using SPSSwin19 software. The results showed in the social field, Cooperative Company has had a more successful performance in better and stronger relationship between people and the government. In the economics fild, it has had a more successful performance in improving the quality of products in the region (agriculture, horticulture, livestock, etc.) and in the environmental fild; it has had a more successful performance in reducing the untapped use of resources (water, fuel, etc.). The results of the mean comparison showed that older members, who had more income and more agricultural experience and more livestock, assessed the overall performance of the cooperative more successfully. There was also a significant difference between the assessment of cooperative members about the extent to which social, economic and environmental objectives were achieved by the cooperative and they consider the most successful co-operative in the field of social goals and its least success in terms of environmental objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance assessment
  • Rural development cooperative company
  • Environmental goals
  • Maraveh Tappeh County
آقاجان نشتایی، ر. و گنج­کار، ث. (۱۳۹۲). ارزیابی عملکرد شرکت­های تعاونی شهرستان رشت با مدل تحلیل پوششی داده­ها. همایش ملی مدیریت توانمندی­ها در اقتصاد ایران، رشت، 8 اسفند 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، 13 ص. قابل بازیابی بر خط در: https://www.civilica.com
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان. (1396). گزارش فعالیت­های تعاونی توسعه روستایی بصیرت مراوه تپه، 3 ص.
استاد هاشمی، ر.، رستمی شاهراجی، ت. و اسکندری، ف. (1392). تأثیر تعاونی‌های جنگل­داری در حفاظت و احیای جنگل‌های استان گیلان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3 (8)، 45-63.
اعظمی، م.، سپه پناه، م. و بهادری قزلجه، م. (1395).  نقش تعاونی های شهرستان فامنین در کاهش فقر روستایی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5 (17)، 53-74.
پورطاهری، م.، پاپلی، م.ح و فلاحی، ع. ر. (1390). ارزیابی عملکرد تعاونی­های کشاورزی در مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان خرم­آباد. جغرافیا و توسعه، 10 (26)، 13-16.
ده­حقی، س.، چیذری، م. و صدیقی، ح. (1393). نقش تعاونی‌های کشاورزی در توان­مندسازی اجتماعی زنان روستایی استان تهران. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3 (11)، 1-10.  
رجب بیگی، م.، هاشم نیا، ش. و طیبی طلوع، ا. (1391). سنجه­های ارزیابی عملکرد بر اساس رویکرد ارزیابی متوازن، مورد: شهرداری کرج. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 1 (4)، 69-81. 
رحیمی، غ. (1385). ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان. مجله تدبیر، 17 (172)، 1-6.
زرگرانی، س. (1393). نقش مؤثر تعاونی‌ها در توسعه پایدار روستاهای کشور. روزنامه تعادل، 198، 11.
سلطانی مقدس، ر. و میرزاعلی، م. (1396). واکاوی اثرات اقتصادی- اجتماعی شرکت­های تعاونی روستایی از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان گنبدکاووس). فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 8 (3)، 67-103.
عادلی، ع. ر. (1391). ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در برقراری نظم و امنیت شهرستان بم. مطالعات مدیریت انتظامی، 7 (2)، 253-282.
عرب مازار، ع. ا.، حسینی، م. ح. و شفیعی، ز. (1388). ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس مدل کارت اعتباری متوازن، پژوهشنامه مالیات، 17 (4)، 9-30.
عمانی، ا. ر.، چیذری، م. و علیزاده، م. (1394). ارزیابی نقش سرمایۀ اجتماعی در عملکرد مالی تعاونی­های تولیدی زراعی استان خوزستان. مدیریت سرمایه اجتماعی، 2 (2)، 155-176.
غلامی، ح.، و نورعلیزاده، ح. ر .(1381). مقایسه روش­های ارزیابی عملکرد. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد. تهران: جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 12 ص.
لطیفی، س.، سعدی، ح. و شعبانعلی فمی، ح. (1393). ارزیابی نقش تعاونی­های فرش دستباف روستایی در توان­مندسازی زنان قالیباف مطالعه موردی: استان همدان. جغرافیا و توسعه، 12 (37)، 119-132.
مهدوی سعیدآبادی، ف.، شیبانی، ح. و اسپهبدی، ک. (1394). ارزیابی موفقیت اعضای تعاونی­های جنگل­نشین در حفاظت و بهره­برداری جنگل­های تحت مدیریت. اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط­زیست ایران. تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، بازیابی شده از https://www.civilica.com
مهرابی، ع. ا. (1381). بررسی اقتصادی و طرح مباحث نظری شرکت­های تعاونی جنگل­نشین شمال ایران. مجله منابع طبیعی ایران، 55 (2)، 173-189.
هوشمند، م. و حسن نژاد، م . (1389). بررسی نگرش اعضای شرکت­های تعاونی مرزنشینان در زمینه عملکرد این تعاونی­ها (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی). نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 24 (3)، 288-297. 
Atkinson, A.A., Waterhouse, J.H., & Wells, R.B. (1997). A stakeholder approach to strategic performance measurement. MIT Sloan Management Review, 38 (3), 25-37.
Benin, R. (2010). Assessing the impact of cooperation in rural development. Journal of World Development, 17 (9), 1389-1395.
Farajollahi, A., Asgari, H. R., Ownagh, M., Mahboubi, M. R., & Mahini, A. R. (2017). The effect of land use changes on desertification hazard (Case study: Maraveh Tappeh region of Golestan Province, Iran). Modern Applied Science, 11 (1), 168-179.
Ghebremichael, B. (2013). The role of cooperatives in empowering women. Journal of Business Management & Social Sciences Research, 2 (5), 51-54.
Holplin, F. (2010). Cooperative management of rural development. Journal of World Development, 15, 658-669.
Innocent, Y., & Adefila, J. O. (2014). Farmers’ cooperatives and agricultural development in Kwali Area Council Federal Capital Territory Abuja, Nigeria. International Journal of Humanities and Social Science, 7 (1), 161-169.
Jones, M.J. (2003). Evaluation of Honduran forestry cooperatives: five case studies. Unpublished M.Sc thesis, submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Forestry Michigan Technology University.
Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (1992). The balanced scorecard: measures that drive performance. Harvard Business Review, 70-80.
Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 607-610.
Kumar, V., Wankhede, K. G., & Gena, H. C. (2015). Role of cooperatives in improving livelihood of farmers on sustainable basis. American Journal of Educational Research, 3(10), 1258-1266.
Medori, D., & Steeple, D. (2000). A framework for auditing and enhancing performance measurement systems. International Journal of Operations & Production Management, 20 (5), 520-533.
Neely, A. D., Richards, A. H., Mills, J. F., Platts, K.W., Bourne, M. C. S., Gregory, M., & Kennerley, M. (2000). Performance measurement system design: developing and testing a process-based approach. International Journal of Operations & Production Management, 20 (10), 1119-1145.
Siegal, G. (2010). Toward a model rural development quarterly. Journal of Social and Economic Development, 5 (15), 106-117.
Tangen, S. (2004). Professional practice performance measurement: from philosophy to practice. International Journal of Productivity and Performance Management, 53 (8), 726-737.
Tesfay, A., & Tadele, H. (2013). The role of cooperatives in promoting socio-economic empowerment of women: evidence from multipurpose cooperative societies in South-Eastern Zone of Tigray, Ethiopia. International Journal of Community Development, 1 (1), 2-11.