عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌وکارهای تعاونی کشاورزی در شهرستان اسلام‏آباد غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد توسعه روستایی گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام، ایران.

2 عضو هیات علمی

10.22034/ajcoop.2019.99762

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌وکارهای تعاونی کشاورزی در شهرستان اسلام آباد غرب انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها، کمی و از نظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی ـ همبستگی بود. جامعة آماری را 273 نفر از اعضای هیئت‏مدیرة تعاونی‏های کشاورزی تشکیل دادند که از این میان، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 75 نفر محاسبه گردید و پاسخگویان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسش‏نامه بود که روایی آن به تأیید تعدادی از متخصصان گروه ترویج و توسعة روستایی دانشگاه ایلام و دست‌اندرکاران بنگاه‌های کسب‏وکار تعاونی رسید. پایایی پرسش‏نامه در زمینة عوامل فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی، روان‏شناختی، سیاستی- اداری و مهارت‌های مدیریتی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 82/0، 85/0، 77/0، 73/0 و 86/0  محاسبه گردید که نشان از مناسب بودن ابزار پژوهش داشت. تجزیه‏وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS  انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که عوامل پیش­گفته رابطة مثبت و معنی‌داری با میزان موفقیت کسب‏وکارهای تعاونی داشته‏اند. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که متغیرهای سیاستی- اداری و مهارت‌های مدیریتی 3/42 درصد از تغییرات متغیر وابستة موفقیت کسب‎وکارهای تعاونی را تبیین کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Effecting on Success of Agricultural Cooperative Enterprise in Islamabad Township

نویسندگان [English]

  • sara lorestani 1
  • homayoon moradnezhadi 2
1 MSc. Student of entrepreneurship and rural development, Department of entrepreneurship and rural development, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam,
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to factors effecting of success on Agricultural cooperative enterprise in Islamabad Township. The methodology of the research was descriptive correlation. The statistical population of the study was of 275worker Cooperative in Islamabad Township. By Using Cochran formula75 of them were selected as a statistical sample and studied by stratified random sampling method. The data a collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by three faculty members from the Department of Entrepreneurship and Rural Development at Ilam University. The reliability of the questionnaire was 0.82 using Cronbach's alpha, which indicates that the reliability of the research tool was suitable. Data analysis in both descriptive and inferential statistics was performed using the SPSS21 software. The findings showed that the impact of cultural, social, economic, personal and human factors, infrastructure policy and management skills of the manager and board members was positive and significant. Multiple regression analysis showed that the two variables of the infrastructure policy and management skills were 42.3% of the variations in the dependent variable of the success of the cooperative businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • success
  • management skills
  • psychological characteristics
احمدپور، ا. و مختاری، و. و پورسعید، ع. ر. و. (۱۳۹۳). شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت  تعاونی‌های تولید کشاورزی در استان ایلام. فصلنامه روستا و توسعه، شمارة 71، 105-122.
اختر محققی، م. (1385). جامعه‌شناسی تعاون. تهران: نشر مؤلف.
اسکندری تربقان، م.(1379). نقش تعاونی­های تولید در توسعه اقتصادی و اجتماعی. فصلنامه تعاون، 11(104)، 6-9.
امینی، م. و صفری شالی، ر. (1381). ارزیابی تأثیر آموزش در موفقیت شرکت‌های تعاونی مرغداران. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 6(2)، 17-28.
باباخانی، الف. و واحدی، م. (1396). بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در میزان موفقیت تعاونی‌های شیلات در استان ایلام. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 6 (22)، 53- 79.
حیدری ساربان، و. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های تولید روستایی (مطالعه موردی: شهرستان پارس‏آباد). فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 4(2)، 151 ـ 165.
حیدری، ف.، نادری مهدیی، ک.، یعقوبی فرانی، ا. و حیدری، ع. ق. (1394). شاخص‌های شناسایی تعاونی‌های موفق کشاورزی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(14)، 39 - 60.
ذباخیان، م. (1390). بررسی مسائل و مشکلات تعاونی­های زنان و ارائه راه‏های راهبردی. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، دفترترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی‏ها.
ربیعی، ع. و موسیوند، ب. (1392). بررسی رابطه­ بین سرمایه اجتماعی و شکل­گیری فعالیت‏های تعاونی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان شازند). فصلنامه تعاون کشاورزی، 2(7)، 1 - 22.
زارع شاه آبادی، الف.، حاجی زاده میمندی، م. و سیار خلج، ح. (1394). عوامل اجتماعی - فرهنگی مرتبط با موفقیت تعاونی‌های تولیدی شهر یزد. فصلنامه توسعة اجتماعی (توسعة انسانی سابق)، 10(1)، 127- 156.
زراعت کیش، ی. و محمدی، ا. (1395). عوامل مؤثر بر تولید و اشتغال‌زایی تعاونی‌های زودبازده در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5 (17)، 101 – 123.
عزیزپور فرد، ف.، قبادی علی آبادی، س. و صدیقی، ح. (1394). عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های  دامداران شهرستان کوهدشت. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(15)، 1 - 15.
فیض­آبادی، ح. و محمدنیا، ا. (1387). بررسی نقش کارآفرینی، پایبندی به اصول تعاون و رابطه آنها در موفقیت تعاونی­ها، نمونه موردی: تعاونی­های برتر استان خراسان شمالی. اولین همایش ملی تعاون و کارآفرینی. دانشگاه تهران.
کرباسی، ع.ر.، آقاصفری، ح. و حسینی، س.م. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اعضای تعاونی‌های گاوداران (مطالعه موردی: تعاونی‌های گاوداران مشهد). اقتصاد و توسعة کشاورزی، 27(3)، 213 ـ 222.
 کرمی، ش. و آگهی، ح. (1392). تحلیل اثر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر موفقیت تعاونی‏های تولیدی محصولات خارج از فصل استان کرمانشاه. تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران، 44(2)، 259 - 269.
مجردی، ر.غ.، شاهقلیان، و.ز. و یعقوبی، ج. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 2(5)، 103 – 124.
مرادی، ج.، ولی‏پور، ه. و نعمت‏الهی، م. (۱۳۹۱). عملکرد مالی و اشتغال‌زایی شرکت‌های تعاونی فعال در استان فارس. فصلنامه تعاون، 23(9)، 19 –  39.
مرادی، ح. و علی‏بیگی، ا.م. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای شیلات استان کرمانشاه. فصلنامه تعاون، 21(3)، 1 - 28.
نجفی، م. و  امینی، ا. (1391). ارزیابی اثر سبک مدیریت بر موفقیت تعاونی‌های کشاورزی استان اصفهان. نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین. گرگان.
نکویی نائینی، س.ع. و محمدی، ا. (1390). بررسی میزان مشارکت اعضا و تأثیر آن در موفقیت تعاونی‏های روستایی شهرستان اصفهان. فصلنامه تعاون، 22(8)، 37 – 54.
Azadi, H., Hosseininia, G., Zarafshani, K., Heydari, A., & Witlox, F. (2011). Factors influencing the success of animal husbandry cooperatives: a case study in southwest Iran. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics (JARTS), 111(2), 89-99.
Birjiman, J. (2003). Cooperatives and heterogeneous membership: eight proposition for  improving organizational efficiey. Paper presented at the Emhet-conference Budapest. Hungary, September, 2003.
Buttner, E.H., & Moore, D.P. (1997). Women's organizational exodus to entrepreneurship: self-reported motivation and correlates with success. Journal of Small Business Management, 35(1), 34-46.
Castellini, M. (2014). Stakeholder theory and strategic management in third sector: an analysis on Italian cooperative association. Procedia Social and Behavioral and a Sciences,116, 4498 ـ 4504.
De Alessi,M., Sullivan, J.M., & Hilborn, R. (2014). The legul, regulatory and institutional evolution of fishing cooperatives in Alaska an the west coast of the united states. Marine Policy, 43, 217 ـ 225.
Eid, M., & Martinez ـ carrasco Pleite, F. (2014). The international year of cooperatives and the 2020 vision. Earices Working Papers,14(71), 1 ـ 20.
Garnevska, E., Guozhong Liu, G., & Shadbolt, M.N. (2011). Factors for successful development of farmer cooperatives in northwest China. Internaional Food and Agribusiness Management Review,­ 14(4), 69 ـ 84.
ILO (International Labour Organization) (2014). Cooperatives and the sustainable development goals. A contribution to the post ـ 2015. Development Debate. A Policy Brief. cooperatives unit Enterprisses Department 4 route des morillons. International Labour organization (ILo),2000. promotion of cooperatives.
IYC (2012). Agricultural cooperatives: paving the way for food security and rural development. International year of coopervatives. Retrieved from http//www. iycc. org/images/empent/static/coop/pdf/English. pdf
Loscocco, K., & Leicht, K. (1993). Gender, work-family linkage  and economic success  among small business owners. Journal of  Marriage and Family, 55, 875-887.
Loscocco, R., Robinson, J., Hall, R., & Allen, J. (1991). Gender and small business success: an inquiry in to women's relative disadvantage. Social Forces, 70(1), 65-85.
Mahmoodzadeh, J., & Sabouri, M.S. (2014). Factors affecting farmer´s establish production cooperatives by factor analysis in mahabad (west Azarbaijan province, Iran). International Journal of Plant, Animal and Environmental Science, 4(2), 245 ـ 250.
Solymossy, E. (1998). Entrepreneurial dimensions: the relationship of individual, Venture, and environmental factors to success. Doctoral Dissertation, Case Western Reserve University, USA ـ 62.
Sylvia,G., Cusack, C., & Swanson, J. (2014). Fishery cooperatives and the pacific whiting conservation cooperative: lessons  and application to nonindustrial fisheries in the Western Pacific. Marine Policy, 44, 65 ـ 71.
Zakić, N., Vukotić, S., Laketa, M., & Laketa, L. (2013). Agricultural Co-operatives: Researching members’ perception of important issues of co-operatives on the example of Serbia. The Journal of Animal & Plant Sciences, 23(1), 290-297.