عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان روستاهای شرق شهرستان رامهرمز در طرح های آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان

2 هیئت علمی دانشگاه رامین اهواز

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

 
پژوهشِ توصیفی- همبستگی حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان شرق شهرستان رامهرمز در اجرای طرح‏های آبیاری انجام گرفت. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسش‏نامه بود که روایی ظاهری آن را پانلی از متخصصان شامل استادان علوم ترویج و آموزش کشاورزی بررسی کردند و اصلاحات لازم صورت گرفت. پایایی پرسش‏نامه نیز با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (83/0) تأیید شد. جامعة آماری تحقیق را 300 کشاورز دهستان حومة شرقی شهرستان رامهرمز تشکیل دادند که از میان آنها، 170 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای به عنوان نمونة ­آماری انتخاب شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد میان متغیرهای اعتماد اجتماعی، منزلت اجتماعی و تمایل با میزان مشارکت کشاورزان در طرح‏های آبیاری رابطة مثبت و معنی­داری وجود دارد. بر پایة آزمون رگرسیون خطی گام‏به‏گام، متغیرهای اعتماد اجتماعی و تمایل افراد برای انجام کارهای جمعی 34/0 درصد از تغییرات میزان مشارکت کشاورزان در اجرای طرح‏های آبیاری را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Farmers' Participation in Irrigation Schemes in the Rural of the Eastern Ramhormoz Township in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Bahman KHosravipour 1
  • Abbas Abdeshahi 2
  • Maryam Barzegar 3
  • Khadijeh Soleimani Harooni 4
1 Faculty of Ramin Khuzestan University
2 Agricultural Sciences and Natural Resources University, Khuzestan, Iran
3 Agricultural Sciences and Natural Resources University, Khuzestan, Iran
4 Agricultural Sciences and Natural Resources University, Khuzestan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study, descriptive-correlation study, the factors affecting the participation of farmers in the rural outskirts of the eastern Ramhormoz township in irrigation projects. The data collection instrument was a questionnaire survey of a panel of experts including Astatyd validity of agricultural extension and education, studied and accordingly was approved. It also uses SPSS software reliability and reliability with Cronbach Alpha (0.83) was approved. The population of rural farmers study the outskirts of the eastern city Ramhrmztshkyl (N = 300) that of these, 170 sample using stratified random sampling method were selected as samples and finally 170 Completed questionnaires were received and analyzed. Pearson correlation test results show that trust between the social and the social status varies with the participation of farmers in irrigation projects and there is a significant positive relationship. In multiple linear regression with the variables of social trust and the ability to explain people's willingness to do community work 0.31 percent of variations in farmers' participation in irrigation projects have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation of farmers
  • irrigation systems
  • rural eastern suburbs