توسعه اشتغال دانش‏بنیان در بخش تعاونی های کشاورزی بر اساس روش داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد تبریز، تبریز -ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز -ایران

10.22034/ajcoop.2019.99760

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی توسعة اشتغال دانش­بنیان در بخش تعاونی­های کشاورزی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی - توسعه­ای و از نظر روش تحقیق، از نوع آمیختة کیفی و کمی بود. در مرحلة اول، از نظریة داده­بنیاد برای ساخت مدل مفهومی به‏منظور تبیین توسعة اشتغال دانش­بنیان در بخش تعاونی­های کشاورزی استفاده شد. در بخش کیفی، خبرگان آشنا با موضوع توسعة اشتغال دانش­بنیان در بخش تعاون و تعاونی­های کشاورزی استان آذربایجان­شرقی نمونة آماری پژوهش را تشکیل ­دادند. با توجه به کفایت نمونه­گیری و اشباع نظری، 15 نفر از این افراد به روش نمونه­گیری هدفمند و روش گلوله­برفی انتخاب شدند. برای تجزیه­وتحلیل داده­ها از فرایند سه­مرحله­ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش، جامعة آماری تحقیق شامل کلیة اعضای شرکت­های تعاونی کشاورزی استان آذربایجان­شرقی بودند که نمونة آماری بر اساس توصیه­های استفاده از مدل­های تأییدی برابر 250 نفر تعیین شد. به منظور جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامة محقق‏ساخته بر اساس مدل پارادایم و مقوله­های فرعی و مفاهیم مرحلة کیفی پژوهش استفاده شد. برای تجزیه­وتحلیل داده­ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد که همة مدل­های تأییدی به شکل مناسبی تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Development of Knowledge-based Employment in the Agricultural Cooperative with Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Alireza jamshidi 1
  • samd aali 2
  • Alireza bafandeh zendeh 1
1 Management department, Management, Economics and Accounting faculty, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Management department, Management, Economics and Accounting faculty, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to explore strategies for developing knowledge-based employment in the agricultural cooperative. The present research is applied to the research purpose, applied-development, and in terms of the method of research, it is a qualitative and quantitative mixture. In the first stage, using the Grounded Theory, a conceptual model has been used to explain the strategies for developing knowledge-based employment in the agricultural cooperative. In the qualitative section, experts familiar with the issue of developing knowledge-based knowledge in the Co-operation formed the statistical sample of research. According to the adequacy of sampling and theoretical saturation, 15 people were selected through purposeful sampling and bullet-shot sampling method. To analyze the data, a three stage, open, axial and selective coding process has been used. In the quantitative part of the research, the statistical population of the study included all the members of the agricultural cooperative. The statistical sample of the research was based on the recommendations of the use of confirmatory models of 250 members. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used based on the sub-categories and the concepts derived from the qualitative research stage and based on the paradigm model. A confirmatory factor analysis has been used to analyze the data. The results of a small part of the research show that all validation models have been formulated appropriately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Cooperative
  • Employment of knowledge base
  • Grounded Theory
امامی، ا.، حسینی­نیا، غ. و یعقوبی فرانی، ا. (1397). نقش تعاونی‌ها در تقویت ویژگی‌های کارآفرینانه و توانمندی فرصت‌شناسی زنان روستایی در استان کرمانشاه. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 7(27)، 29-60.
جباری، م.، نجفی، ب. و رهجوی، م. (1390). عوامل مؤثر بر ایجاد اشتغال تعاونیهای بخش کشاورزی در استان فارس، مطالعه موردی تعاونی­های تولید کشاورزی گاوداران. فصلنامه تعاون، 22(8)، 1-15.
سواری، م.، درانی، م. و شعبانعلی فمی، ح. (1394). واکاوی نقش تعاونی­های تولید کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(13)، 119-138.
شاه­آبادی، ا. و بشیری منظم، ف. (1390). نقش مؤلفه های دانش در رشد ارزش­افزوده بخش کشاورزی ایران. روستا و توسعه، 14(4)، 105- 125.
شعبان­پور، غ. (1386). بخش تعاون ایران، اشتغال و کارآفرینی. رویش، 5(19)، 1-8.
شهریاری مقدم، ش.، احمدپور برازجانی، م.، محمدی، ح. و سارانی، و. (1397). شناسایی مخاطرات اثرگذار بر مدیریت شرکت­های تعاونی کشاورزی در منطقه سیستان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 7(25)، 75-97.
فدایی، م. و فال سلیمان، م. (1390). نقش شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی (روستایی) در ارتقای سطح زندگی و رفاه اعضا، مطالعه موردی شهرستانهای فارسان و کوهرنگ. فصلنامه تعاون، 22(8)، 73-86.
 
Adams, J.D. (1990). Fundamental stocks of knowledge and productivity growth. Journal of Political Economy, 98(4), 673-702.
Ahmad, B.D. (2005), The role of cooperative societies in economic development. The Nigerian Journal of Administrative Studies, 3(2), 1-12
Antonacopoulou, E.P. (2000). Employee development through self-development in three retail banks. Personnel Review, 29(4), 491-508.
Arpaia, A., & Curci, N. (2010). EU labour market behaviour during the Great Recession, European Economy - Economic Papers 2008 - 2015 405, Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission
Asian Development Bank (2014). Innovative Asia: advancing the knowledge-based economy—Highlights of the forthcoming ADB study report.
Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries.  Journal of Economics, 106 (2), 407-443.
Borghans, L., Heckman, J. J., Golsteyn, B. H., & Meijers, H. (2009). Gender differences in risk aversion and ambiguity aversion. Journal of the European Economic Association, 7 (2-3), 649-658.
Brödner, P. (2000). The future of work in a knowledge-based economy. In ICT/CIREM Int. Seminar on Economy and Work in the Knowledge Society. Barcelona(pp. 24-25).
Carayannis, E. G., Ferreira, J. J., Jalali, M. S., & Ferreira, F. A. (2018). MCDA in knowledge-based economies: Methodological developments and real world applications. Technological Forecasting and Social Change, 131, 1-3.
Chen, D., & Dahlman, C. (2005). The knowledge economy, the KAM methodology and World Bank operations. World Bank.
Eid, M., & Martínez-Carrasco Pleite, F. (2014). International Year of Cooperatives and the 2020 Vision, Euricse Working Papers 1471, Euricse (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises).
Elsby, M. W., Hobijn, B., & Sahin, A. (2010). The labor market in the Great Recession (No. w15979). National Bureau of Economic Research.
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from national systems and “mode 2” to a triple helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29(2), 109-123.
Hanushek, E. A., & Kimko, D. D. (2000). Schooling, labor-force quality, and the growth of nations. American Economic Review, 90(5), 1184-1208.
Johansson, D. (2010). The  theory of the experimentally organized economy and competence blocs: an introduction. Journal of Evolutionary Economics, 20(2), 185-201.
Leydesdorff, L. (2006). The knowledge-based economy: modeled, measured, simulated. Florida: Universal Publishers: Boca Raton.
OECD (1996). The knowledge-based economy. Organisation for economic co operation and development, OEeD, OECD, 2, 1-46.
Oliner, S. D., & Sichel, D. E. (2000). The resurgence of growth in the late 1990s: is information technology the story?. Journal of Economic Perspectives, 14(4), 3-22.
Pilat, D., & Lee, F. C.  (2001). Productivity Growth in ICT-producing and ICT-using Industries: A Source of GrowthDifferentials in the OECD?, OECD Science, Technologyand Industry Working Papers, 2001/04, OECD Publishing.
Rannikko, H. (2012). Early development of new technology-based firms: a longitudinal analysis on new technology-based firms’ development from population level and firm level perspectives. Helsinki: Edita Prima.
Romer, P.M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.
Sarafi, M., & Abbaspour, A. (2015), identification of employability capabilities graduates of universities based on grounded theory. Innovation and Enterpreneurship, 3(7), 33-48.
Schilirò, D. (2010). Investing in knowledge: knowledge, human capital and institutions for the long run growth. MJ Arentsen, W. van Rossum, AE Steenge, Edward Elgar, Cheltenham, 33-50.
Sharma, R. S., Iqbal, M. I. N. A., & Victoriano, M. M. (2013). On the use of benchmarking and good practices for knowledge management for development. Knowledge Management Research & Practice, 11(4), 346-360.
Smith, S. C., & Rothbaum, J. (2013). Cooperatives in a global economy: key economic issues, recent trends, and potential for development (No. 68). IZA Policy Paper.
Solow, R.M. (1957). Technical change and the aggregate production function. The review of Economics and Statistics, 39(3), 312-320.
Soriano, F. H., & Mulatero, F. (2010). Knowledge policy in the EU: from the Lisbon strategy to Europe 2020. Journal of the Knowledge Economy, 1(4), 289-302.
Trzcielinski, S. (2015). The influence of knowledge based economy on agility of enterprise. Procedia Manufacturing, 3, 6615-6623.
Van Oort, F.G., Oud, J. H., & Raspe, O. (2009). The urban knowledge economy and employment growth: a spatial structural equation modeling approach. The Annals of Regional Science, 43(4), 859.
World Bank (2003).  Engendering ICT: ensuring gender equality in ICT for Development. Washington D.C, September.
World Bank (2012). Knowledge Economy Index ( KEI ) 2012 Rankings 1 The World Bank’s Knowledge Assessment Methodology (KAM: www.worldbank.org/kam) is an online interactive tool that produces the Knowledge Economy Index (KEI)– an aggregate index representing a country. Knowledge Creation Diffusion Utilization, 1–9.
World Bank Institution (2007). Building knowledge economies: advanced strategies for development. World Bank Institution.