آسیب‏شناسی زنجیره ارزش کارآفرینی در کسب‏وکارهای روستایی (مطالعه موردی تعاونی‏های روستایی استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کسب و کار جدید دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران

2 دانشگاه بوعلی سینا

10.22034/ajcoop.2019.99759

چکیده

اینمطالعهبهروشتوصیفی-تحلیلیبا هدف آسیب‏شناسی ابعاد زنجیرة ارزش پورتر در کسب‏وکارهای روستایی استانکرمانشاه، از دیدگاه فعالان بخش تعاون، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی انجام گرفت. جامعةآماریتحقیقرا145نفرازفعالانبرتر(بهتشخیصادارة  تعاون،کارورفاهاجتماعیوادارةکلصنعت، معدن وتجارت استانکرمانشاه)بخشتعاوناستانتشکیلدادند.تجزیه‏وتحلیلدادهابااستفادهازتکنیکتاپسیسفازیصورتپذیرفت. نتایج رتبه‏بندی نشان داد از میان 5 دسته موانع زنجیرةارزش کسب‏وکارهایتعاونی روستایی، نبودسازوکارصحیحتأمینمنابعمالیدرعرصةکسب‏وکارهایتعاونروستاییمهم‏ترینچالشاینزنجیرهاست.برپایةنتایجنمودارعنکبوتی،کارآفرینانفعالدربخشخدماتیعدمآموزشمهارت­هایکارآفرینی،فعالانبخشدامپروریعدمسیاست­گذاری و نبود حمایت‏های صحیح دولتیوکارآفرینانبخشکشاورزی ضعف مشاورة تخصصی و نبودمشاورانمتخصصدرزمینههایشغلیبه همراهنبودسازوکارصحیحتأمینمنابعمالیراازمهم‏ترینموانع  زنجیرةارزشدرتوسعةکسب‏وکارهایتعاونیروستاییبرشمردند.
واژه‏هایکلیدی:آسیب‏شناسی،زنجیرةارزشکارآفرینی،مدلپورتر،کسب‏وکارروستایی، تعاونی روستایی،تکنیکتاپسیس (TOPSIS)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pathology of Entrepreneurial Value Chain in Rural Businesses (Case Study: Rural Cooperatives of Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

  • gholamhossein hosseininia 1
  • vahid aliabadi 2
1 Department of new business, Faculty of Entrepreneurship , University of Tehran, Iran
2 Ph. D Student on Agricultural Development, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

This descriptive-analytical study The purpose of pathological evaluation of Porter value chain From the perspective of rural cooperative activists in Kermanshah province, using fuzzy TOPSIS technique. The statistical population of the study consisted of 145 top activists (Administration Cooperatives, Work and Social Welfare  Kermanshah Province and Industry, Mine & Trade office) and Provincial Co-operative formed.Data were analyzed using fuzzy TOPSIS technique.The ranking results showed that out of the five categories of barriers to the value of rural cooperative businesses,, the Lack of proper financing mechanism  in the field of rural cooperative businesses is the most important challenge of this chain. According to the results of the Spider Diagram, entrepreneurs in the service activists lacked entrepreneurial skills training, livestock sector activists lack of policy making and lack of proper government support and agricultural entrepreneurs lacked specialized counseling and lack of specialized consultants in the field. Proper financing mechanism  in  identified as the most important barriers to value chain development in rural cooperative businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Business Value Chain
  • Value Chain
  • Porter Model
  • Rural Business
آذر، ع.، خداداد، ح. حمید، ک. و اسدالله، م. (1392). طراحی الگوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنی بر زنجیرة ارزش­آفرینی راهبردی پویا. فصلنامهچشم‏اندازمدیریتبازرگانی، 14(23)، 115- 135.   
امینی، ا.،  امانی تهران، م. و ابراهیم سقزچی، م. (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی با رویکرد زنجیره ارزش، فصلنامهتوسعهتکنولوژیصنعتی، 2(14)،36-47.
برازنده مقدم، ف. (1388). نحوهتعاملبادستگاه‏هایاجراییمرتبطباتعاونی‏هایزنان. مجموعه مقالات اولین نشست تعاونی‏های زنان . مرکز انتشارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران. ص 61.
بهنود، م. (1388). واحدهایاعتباری؛راهکاریجهتجلبمشارکتاقتصادیو اجتماعیزنانروستاییدرتعاونیها. مجموعه مقالات اولین نشست تعاونی‏های زنان.  آبان ماه 1388. ص 75.
حسنی، ح. (1392). حقوقتعاونوحقوقتجارت. چاپ دوم. تهران: نشر میزان.
حسین زاده، ا. (1394). تحلیل مدل زنجیرة ارزش صنوبر در استان آذربایجان غربی با هدف بهسازی آن. مجلهصنایعچوبوکاغذایران،6(1)، 41-52.
رضائی، ر.، قلی فر، ا. و صفا، ل. (1390). بررسیوتحلیلموانعتوسعهکارآفرینیدرتعاونی‏هایدهیاریاستانزنجان. اولین همایش دانش محوری در مدیریت پایدار علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان،30-31 اردیبهشت 1390، ص،68.
رضائی، ر.، قلی فر، ا.، صفا، ل. و کاظمی، م. (1392). شناسایی موانع توسعة کارآفرینی شرکتی در شرکتهای خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان.فصلنامةتوسعةکارآفرینی، 3(14)، 24-44.
شادمانی، ک. و کرمی، س. (1389).بررسیموانعکارآفرینیسازمانیدرشرکت‏هایدولتیوارایهراهکارهاییجهترفعآنها. اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز، 27 - 28 بهمن1390 ،ص،107.
صرافی زاده، ا. و محمدزاده اصلی چاوش، ج. (1389). تأثیر فناوری اطلاعات در کارایی زنجیره ارزش تعاونیها، مطالعه موردی تعاونیهای تولیدی- صنعتی شهرستان ارومیه. فصلنامهتعاونوکشاورزی،6(21)، 35-51.
غفاری داراب، م.، یارمحمدیان، م.ح.، خراسانی، ا. و علاقمندان، ح. (1393). نقش زنجیرة ارزش در ارتقای کیفیت خدمات سلامت. مدیریتاطلاعاتسلامت، 6(40)، 799-811.
فراهانی، ح.، رسولی نیا، ز. و اصدقی سراسکانرود، ز. (1393). عوامل اثرگذار بر رشد کارآفرینی در نواحی روستایی، مورد: دهستان جابرانصار در شهرستان آبدانان. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 3(9)،1-16.
مطیعی­لنگرودی، س.، قدیری معصوم، م.، دادورخانی، ف. و ترکاشوند، ز. (1391). تبیین عوامل موثر بر توانمندسازی روستاییان در توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی: بخشهای رزند و سامن شهرستان ملایر). مجله پژوهش‏های جغرافیای انسانی، 9(50)، 12-34.
منصوری، س. و ریاضی، ک. (1392). بررسی مدل‏های زنجیره ارزش در صنعت آموزش الکترونیکی و ارائه مدل بهینه (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‏های تهران).فصلنامهمدیریتاطلاعات، 5(3)، 191-202.
یعقوبی­فرانی، ا.، سلیمانی، ع. و موحدی، ر. (1393). تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی زنان روستایی. فصلنامهمطالعاتزنان، 12(4)، 7-42.
Adelaja, S. (2015). Enabling innovation in Michigan agriculture; A viable agriculture report. east Lansing: MSU Land Policy Institute. JournalofSmallBusinessandEnterpriseDevelopment, 10(4), 372-382.
Anthopoulou, T. (2010). Rural women in local agrofood production: between Entrepreneurial Initiatives and family strategies, a case study in Greece. JournalofRuralStudies, 26 (4), 394-403.
Arbabi, F., Mirdamadi, M., & Lashgarara, F. (2015). Marketing challenges of agricultural products from the perspective of rural cooperatives in Qom province. InternationalJournalofReviewinLifeSciences, 5(2), 59-62
Bitzenis, A., & Nito, E. (2008). Obstacles to entrepreneurship in a transitionbusiness environment: the case of Albania. JournalofSmallBusiness andEnterpriseDevelopment, 12 (4), 564- 578.
Dahlstrand, A.L. )2007).Technology-based entrepreneurship and regional development: the case of Sweden. EuropeanBusinessReview, 19(5), 73–86.
Driga, O., Lafuente, E., & Vaillant, Y. (2009). Reasons behind the relatively lower entrepreneurial activity levels of rural women: looking in to rural Spain.SociologiaRuralis, 49(1), 70-96.
Hassan, R.M., & Kong, R. (2016). Factors influencing entrepreneurship: acomparative analysis among farmers in Shaanxi, Shandong, Henan and Gansuprovinces, china.AfricanBusinessand Management Research Journal, ISSN: 2518-1(2) , 15-27.
Heritot, K. (2008). A new approach to rural entrepreneurship, a case study of two rural electric cooperatives, Western Kentucky University, and Noel D. Campbell, North Georgia College & State University. Review,14(3), 114-128.
Holden, R., Jameson, S., & Walmsley, A. (2009). New graduat eemployment within SMEs: still in the dark?.JournalofSmallBusiness andEnterpriseDevelopment, 14 (2), 211- 227.
Kader, A., Mohamad, M., & Ibrahim, A. (2007). Successfactorsforsmall ruralentrepreneursundertheone-district-oneindustryprogrammein Malaysia. Faculty of Economics and Administration. University of Malaya. 50603 Kuala Lumpur. radiah@um.edu.my.
Karimi, S., JA Biemans, H., Lans, T., Chizari, M., & Mulder, M. (2014). Effects of role models and gender on students’ entrepreneurial intentions. European JournalofTrainingandDevelopment, 38(8), 694-727.
Kelin, P., & Foss, N. (2009). the entrepreneurial organization of heterogeneous capital. Journalof ManagementStudies, 2, 54-56.
Liu, H., & Kong, F. (2005), A new MADM algorithm based on fuzzy subjective and objective integrated weights. International Journal of Information and Systems Sciences, 1(3-4), 420–427.
Lu, J., Zhang, G., Ruan, D., & Wu, F. (2007). Multi objective group decision   making: method, Software and application with fuzzy soft technology. London: Imperical College Press.
Poza, E.J. (2007). Value chain analysis of the natural gas industry: lessons from the US regulatory success and opportunities for Europe.JournalofNaturalGasScienceandEngineering, 14 (2), 86-104.
Reardon,T., &  Escobar, G. (2008). Rural land form employment and income in Latin America, overview and policy implication. World Development, 12 (3), 45-56.
 Saarenketo, S., Puumalainen, K., Kuivalainen, O., & Kylaheiko, K. (2009). A knowledge-based view of growth in new ventures.EuropeanBusinessReview, 21(6), 31-46.
Saxena, S. (2012). Problems faced by rural entrepreneurs and remedies to solve.JournalofBusinessandManagement, 3(1), 23-29.
Sergey A., Dietmar, G., & Robert D. Hisrich (2008). The journey from novice to serial entrepreneurship in China and Germany: are the drivers the same?. ManagingGlobalTransitions, 2(6), 117-142.
Shehu Hussain, M. (2014). The role of cooperative organizations in ruralcommunity development in Nigeria: prospects and challenges. Academic ResearchInternational, 5(3), 189-197.
United States Department of Agriculture (USDA)(2010).Howtostarta cooprative. USDA. Cooperative Information. Report 7. Edit  by G.Rappand G.Ely. Retrieved from http://www. rurdev.usda. gov/ rbs/pub/cir7/cir7.pdf.