شناسایی و تحلیل چالش‌های شرکت‌های تعاونی عشایری استان ایلام با استفاده از تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل چالش‌های شرکت‌های تعاونی عشایری استان ایلام انجام شد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و به لحاظ روش، کیفی و دارای رویکرد استقرایی بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه‏ساختاریافته، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعة آماری موردمطالعه، شامل 10 نفر از افراد مطلع در زمینة موضوعات تعاونی‌ها و نیز متون مناسب جهت استخراج شاخص‌ها (ادبیات نظری) بودند.در اینپژوهش،برایانتخابنمونه‌ها،از رویکرد گلولهبرفیو به‌عنواناستانداردیبرایپایاننمونه‌گیری،از روشاشباعمضامیناستفادهشد.مضامینبا استفادهاز ۲منبعادبیاتنظریو مصاحبةنیمه‏ساختاریافته احصاشد. نتیجة تحلیل داده‌های کیفی، شناسایی 65 مضمون پایه،10 مضمون سازمان‏دهنده و درنهایت، 4 مضمون فراگیر شامل چالش‌های زیرساختی- نهادی، مدیریتی، اقتصادی، و فرهنگی - اجتماعی بود که در قالب یک مدل ارائه شدند. در پایان، بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی در این حوزه ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing the Challenges of Nomadic Cooperative Companies in Ilam Province Based on Thematic Analysis

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Arayesh
Ilam Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of analyzing the challenges of nomadic cooperative companies in Ilam province. It is an applied study based on the goal, In terms of method, qualitative, and in terms of the philosophy of research, it is an interpretation research type. In order to analyze the data from semi-structured interviews, a thematic analysis has been used. The population of this study included 10 knowledgeable people in the field of cooperative subjects as well as appropriate texts for extracting indicators (theoretical literature). In this research, a snowball approach was used to select samples. As a standard for the end of sampling, the thematic saturation method is used. Thems were obtained using the two sources of theoretical literature and semi-structured interviews. The result of qualitative data analysis led to identifying 65 basic themes, 10 organizing themes, and finally 4 contextual themes including structural, managerial, economic, and socio-cultural challenges which all of them presented in the form of a model. Finally, suggestions were made in this area based on the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Nomadic Cooperative Companies"
  • "Challenges"
  • "Thematic Analysis"
  • "Ilam Province"
آجیلی، ع. (1385). بررسیمسائلومشکلاتتعاونی‌هایزنانوارائهراه‌هایارتقاءکمیوکیفیآنها. وزارت تعاون، ادارة کل تعاون استان خوزستان.
آریان پور، ب.، اللهیاری، م. ص. و عابدی، م. (1393). نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاون روستایی استان گیلان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3(11)، 143 - 165.
احمدپور، ا.، مختاری، و. و پورسعید، ع. (1393). شناسایی عوامل موثربرموفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی استان ایلام. فصلنامه روستا و توسعه، 17(3)، 105 - 142.
ادارة کل امور عشایر استان ایلام (1396). گزارش وضعیت شرکت‌های تعاونی عشایری فعال، راکد و در حال اجرا. بازیابی‏شده از  WWW http:// Ashayer-ilam.ir/index/aspx
الوانی، س. م.، آذر، آ. و دانایی‌فرد، ح. (1390). روش‌شناسی تحقیق کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
امانیان دختی، پ. و صادقی نیا، س. (1394). نقش تعاونی‌های روستایی در میزان درآمدزایی و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع‌دستی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 4(11)، 101 - 113.
بذرافشان، ج. و شاهین، ح. (1390). آسیب‌شناسی تعاونی‌های تولید روستایی در ایران. مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافی‌دانان جهان اسلام. فروردین 1390، زاهدان.
پهلوانی، م.، کریم، م.ح. و قربانی، ح. (1387). بررسی و نظرسنجی درباره مشکلات و توانمندی‌های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه روستا و توسعه، 11(1)، 101 - 129.
تفویضی ونی، آ.، پیدایی، م.م. و سام دلیری، ب. (1394). پیش­بینی میزان موفقیت شرکت­های تعاونی کوچک و متوسط با استفاده از شبکه عصبی. ماهنامه کار و جامعه، شماره 190، 30 - 48.
جمعه پور، م. و طالبی، م. ع. (1390). بررسی نقش تعاونی‌های مرزنشینان در توسعه مناطق مرزی خراسان جنوبی، موردمطالعه: تعاونی مرزنشینان شهرستان درمیان .فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 10، 65 - 102.
حضرتی، م. و بابایی فینی، ا. (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر غیرفعال شدن تعاونی‌های کشاورزی با استفاده از تحلیل دلفی (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده). فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 2(6)، 93 - 103.
حیدری، ح.، علی بیگی، ا.ح. و بینائیان، ا. (1394). موانع و راهکارهای فعال‌سازی تعاونی‌های مرزنشین استان کرمانشاه. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(14)، 89 - 109.
خسروی پور، ب.، برادران، م.، رواحی نژاد، م. و مهراب قوچانی، ا. (1393). بررسی اهمیت و نقش شرکت‌های تعاونی در بخش کشاورزی. ماهنامه کار و جامعه، شماره 175، 24 - 34.
خفایی، ب. (1388). عوامل مؤثر بر عدم موفقیت شرکت‌های تعاونی بخش کشاورزی در شهرستان‌های بوشهر و دشتستان. فصلنامه تعاون، 20(212)، 183 - 200.
دهقانی زاده، م. (1390). تحلیل زیان دهی تعاونی‌های روستایی و اولویت‌بندی راهکارهای ساماندهی آنان. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 16(3)، 109 - 131.
رایف، د. (1381). تحلیل پیام‌های رسانه‌ای: کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق (چاپ اول). ترجمه مهدخت بروجردی علوی. تهران: انتشارات سروش.
رضاپور، ع. (1388). مشکلات و مسائل تعاونی‌ها. فصلنامه فرهنگ و تعاون، شماره 34، 5 - 6.
سازمان امور عشایر کشور (1394). اساسنامه شرکت‌های تعاونی عشایری. بازیابی‏شده از http://ashayer.ir/index.aspx?pageid=606&p=1.
سازمان امور عشایر کشور (1397). شبکة تعاونی‌های عشایری ایران. بازیابی‏شده از http://ashayer.ir/index.aspx?pageid=212&p=1.
سام آرام، ع.، علی زاده، غ. و قاسمی زارع، س. (1396). هم‌اندیشی مسائل تعاونی‌ها  (چاپ اول). تهران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
سعدی، ح.، اعظمی، م. و کریمی، س. (۱۳۸۶). آسیب‌شناسی تعاونی‌های تولید کشاورزی در ایران (بررسی موانع توسعه تعاونی‌های تولید در اقتصاد کشاورزی ایران، مطالعه موردی استان همدان، شهرستان کبودرآهنگ). ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
سلیم، غ. (1386). سیر تحول تعاونی‌ها در ایران و جهان (چاپ هفتم). تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.  
شاه‌حسینی، ع. (1384). شرکت‌های تعاونی عشایری استان سمنان (وضع موجود، فعالیت‌ها، مشکلات، تنگناها و پیشنهادات). فصلنامه تعاون، شماره 63، 16 - 24.
شیخ سوینی، م.، قهرمان زاده، م. (1390). نقش مؤثر تعاونی‌ها در توسعه کشاورزی چالش‌ها و راهکارها. اولین همایش توسعه کشاورزی استان‌های شمال غرب کشور. مشکین‌شهر، دانشگاه پیام نور اردبیل.
صفرپور، ر.، عمانی، ا. و نوراله نوری وندی، آ. (1393). موانع بازدارنده مهندسی مجدد تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان اهواز. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3(11)، 77 - 94.
عابدی جعفری، ح.، تسلیمی، س.، فقیهی، ا. و شفیع‌زاده، م. (1390). تحلیل مضمون و شبکة مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 2، 151 - 191.
عباسی، م. (1389). باور تعاون. تهران: انتشارات مؤسسه توسعه روستایی ایران.
عباسی، ر.، رسول‌زاده، ب. و عباسی، پ. (1388). عوامل مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونی‌های تولیدی استان اردبیل. فصلنامه تعاون، 20(211-210)، 76 - 84.
عطایی، پ. و  ایزدی، ن. (1394). سازه‌های تأثیرگذار بر زیان‏دهی تعاونیهای روستایی (مورد مطالعه: تعاونی روستایی امیرکبیر در استان فارس). فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 11(1)، 181 - 196.
غفاری بیستونی، ا. (1389). بررسی علل رکود تعاونی‌های راکد بخش کشاورزی شهرستان کرمانشاه. تهران: دفتر معاونت پژوهش، آموزش و کارآفرینی وزارت تعاون.
فیروزآبادی، س. و حسینی، س ر. (1390). بررسی موانع و مشکلات تعاونی‌های روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی. فصلنامه توسعه روستایی، 3(1)، 131 - 148.
قدیری مقدم، ا. و نعمتی، ا. (1390). اولویت‌بندی تنگناهای پیش روی تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان مشهد با تأکید بر نظام بازاریابی. فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25(1)، 76 - 84.
کلانتری، خ. و لوایی آدریانی، ر. (1395). شناسایی و تبیین چالش‌های پیش روی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در ایران با رویکرد نظریه بنیانی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5 (17)، 33 - 51.
کرباسی، ع.، یعقوبی، م. و شهابی، ش. (1388). بررسی مشکلات طرح‌های نیمه‌تمام در استان سیستان و بلوچستان. فصلنامهتعاون، 20(211-210)، 55 - 70.
کریمی، آ. و محمدی، م. (1396). شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‏آوری در افراد کارآفرین. فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، 6(2)، 263 - 280.
کریم، م. ح. (1394). چالش‌های شبکه‌های تعاونی‌های روستایی ایران. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 4(3)، 173 - 196.
کمالی، ی. (1397). روش‌شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاست‌گذاری عمومی. فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، 4(2)، 189 - 208.
لوایی آدریانی، ر. (1395). تحلیلی از زنجیره تأمین کشاورزی در ایران: چشم‌اندازی از یک چالش نهادی. چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران.
محمدیان، م.، دهدشتی شاهرخ، ز.، خانلری، ا. و ظهوری، ب. (1395). شناسایی الزام‌های مسئولیت‌های اجتماعی تولیدکننده‌های کالاهای تندمصرف در حوزه بازاریابی. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 28، 27 – 43.
مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف (1391). الگوی تعاونی­ها برای کسب و کار جدید. بازیابی­شده در 12/3/1398 از  http://karafarini.sharif.ir/1266/1391-08-16-10-11-54.html  
مهرگان، م. و زالی، م. (1385). در جستجوی فنون تعیین روایی در پژوهش‌های مدیریتی. فصلنامه فرهنگ مدیریت، 4(14)، 5 - 26.
مهری، ک.، صفری، س. و امینی بردپاره، ا. (1395). مطالعه موانع توسعه تعاونی‌های مرزنشینان کشاورزی، مسکن و مصرف آموزش‌وپرورش و اعتبار به اتکای روش تحلیل مضمون. فصلنامه فرایند مدیریت توسعه، 29(3)، 123 - 150.
نریمانی، ا. و واعظی، ر. (1396). شناسایی عوامل تسهیل‏گر تجاری‌سازی پژوهش‌های دانش مدیریت دولتی. فصلنامه مدیریت دولتی، 9(2)، 235 - 262.
نصرالهی، م.، اللهیاری، م. ص.، صداقت حور، ش. و نورحسینی، س ع. (1394). عوامل مؤثر بر عدم موفقیت تعاونی‌های چایکاران در استان گیلان.فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(14)، 111 - 126.
نمامیان، ف.، الیاسی، ر. و ایزدی، ح، (1396). روش‌شناسی و روش تحقیق کمی، کیفی و ترکیبی (چاپ اول). تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
واعظی، ر.، چگین، م. و اصلی پور، ح. (1397). چالش‌های سیاست‌گذاری در حوزه گردشگری سلامت ایران مبتنی بر رویکرد تحلیل مضمون. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 13(41)، 1 - 40.
Abdolmaleki, M. (2015). Preventive factors to found walnut production cooperatives in Tuyserkan  township, Iran. International Journal of Agricultural Management and Development, 5(1), 9-17.
Attride-Striling, J. (2001). Thematic network. An analytic tool for qualitative research. Journal of Qualitative Research, 1(3), 285-405.
Benturaki, J. (2000). Cooperatives and poverty alleviation. England: IDS TEMA.
Braun, V., & Clark, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Reseach in Psychology, 3(2), 77-101.
Bruynis, C., Hahn, D.E., & Taylor, W. J. (1997). Critical success factors for emerging agricultural marketing cooperatives. American Cooperation, 50-54. An annual publication of the National Council of Farmer Cooperatives (NCFC).
Carlo, R., Weatherspoonb, D., Petersonb, C., & Sabbatinia, M. (2000). Effects of managers’ power on capital structure: a study of  Italian agricultural cooperatives.  International Food and Agribusiness Management Review, 3, 27-39.
Develtere, P., Pollett, I., & Wanyama, F. (2008). Renaissance of african cooperatives in the21th century lessons from the field. Chapter 2 in Cooperating out of Poverty: the renaissance of the African cooperative movement. Governance and Social Development Resource Centre.
Dowlati, N., & Naderi Mehdiei, K. (2011). Factors affecting the stagnation of rural cooperative societies (case study: Hamedan province). 1st International Conference on Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities. Iran, Kish Island.
Given, L. M. (2008). The sage encyclopedia of qualitative method. Vol.1. Californi: Sage.
Koutsou, S.M., Partalidou, C., & Ragkos, A. (2014). Young farmers’ social capital in Greece: trust levels and collective actions. Journal of Rural Studies, 34, 204–211.
Malayim, Z. (2003). Cooperatives. 2 th edition. Ankara: Yetkin Yayinlari, Turkey, 125-128.
Ortmann, G. F., &  King, R. P. (2007). Agricultural cooperatives: history, theory and problems. Agrekon, 46(1), 40-68. 
Ozdemir, G. (2005). Cooperative shareholder relations in agricultural cooperatives in Turkey. Journal of Asian Economics, 16, 315-325.
Pampel, W. (2007). Cooperation and rural development in Gambia. New York: Mac Millan.
Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods. California: Thousand Oaks.
Gutierrez, J. D. (2014).Smallholders’ agricultural cooperatives and rural development in Colombia. Revista Desarrollo y Sociedad, 73, 219-271. 
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook  for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
Vanderwalt, L. (2005). The resuscitiation of the cooperative sector in South Africa. Paper presented at the international cooperative rsearch conference. 11-14 Agust 2005. Cork. Ireland.
Unal, V. U., Guclusoy, H., & Franquesa, R. (2009). A comparative study of success and failure of fishery cooperatives in the Aegean. Turkey Journal of Applied Ichthyo, 25, 349-400.