موانع کارآفرینی زنان روستایی بخش مرکزی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه رامین خوزستان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 دانشگاععلوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

در این پژوهش، دیدگاه زنان روستایی بخش مرکزی استان کرمانشاه نسبت به موانع کارآفرینی این قشر بررسی شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بود که جامعة آماری آن را 630 نفر از زنان بخش یادشده تشکیل دادند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 234 نفر تعیین گردید و نمونه­ها به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش‌نامه بود و داده­ها با نرم‌افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که به ترتیب، عامل زمینه‏ای با 62/22 درصد، عامل حمایتی با 39/9 درصد، عامل دولتی با 35/5 درصد، عامل شغلی با 04/5 درصد، عامل شخصیتی با 99/3 درصد، عامل جنسیتی با 5/3 درصد و عامل آموزشی با 29/3 درصد بیشترین میزان واریانس تبیین‌شده را به خود اختصاص داده و در کل این 7 عامل مجموعاً 20/53 درصد کل واریانس موانع مؤثر بر کارآفرینی را تبیین ‏کرده‌ا‌ند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obstacles Hampering Entrepreneurship of Rural Women in the Central Region of Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Bahman KHosravipour 1
  • Khadijeh Soleimani Harooni 2
  • nadia ani 3
1 Faculty of Ramin Khuzestan University
2 agricultural university
3 agriculture university
چکیده [English]

Given the many barriers to women entrepreneurship that hinder their success in economic activities, identifying them will help encourage and facilitate the success of women entrepreneurs. Therefore, in this research, the views of rural women in the central part of Kermanshah Province on the rural entrepreneurship barriers were measured. This research was a survey type and the instrument used was a questionnaire. Data were analyzed by SPSSv20 software. The obstacles were prioritized in six groups of development, personality, socioeconomic, socio-cultural, managerial, and family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial women
  • rural women
  • entrepreneurship barriers
  • prioritization
انصاری، م. و نبی‌پور حقیقی، م. (1388). موانع توسعه کارآفرینی زنان کارآفرین. خردنامه همشهری. شماره 39. پرتال جامع علوم انسانی.
جواهری، ف. و قضاتی، س. (1383). موانع کارآفرینی زنان: بررسی تأثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران. نشریه جامعه شناسی ایران، 5 (2)، 161-178.
حیدری ساربان، و. (1391). اولویت بندی موانع مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی (با روشAHP) مطالعه موردی: استان اردبیل.  نشریه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 10(2)، 159-177.
دلفانی،م.، حسین پور،ا.، نجفی، ع. و حسینی، س.م. (1397). بررسی و شناخت موانع و محدودیت­های کارآفرینی در بخش کشاورزی. نشریه جغرافیا و روابط انسانی، 1(1)، 1-13.
ربیعی، ع. و نظریان، ز. (1392). بررسی موانع کارآفرینی زنان تحصیلکرده دانشگاهی ایران. نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(4)، 1-26.
شاطریان،م.، نصرآبادی، ز. و منصوریان، ف. (1396). تحلیل موانع کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان کاشان. فصلنامه اقتصاد و توسعه روستایی، 6(21)، 181-196.
کاظمی، ع. و مقیمی، ب. (1397). بررسی موانع توسعه کارآفرینی زنان در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی. فصلنامه زن و جامعه. 9(34)، 249-274.
Bharthvajan, R. (2014). Women entrepreneurs & problems of women entrepreneurs. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (An ISO 3297: 2007 Certified Organization), 3.
Derera, E., Chitakunye, P., & O’Neill, C. (2014). The impact of gender on start-up capital: a case of women entrepreneurs in South Africa. The Journal of Entrepreneurship, 23(1), 95-114.

Entrepreneur Media, Inc. (2018). Entrepreneur.com launches new women entrepreneur Experience. Retrieved from https://www.prnewswire.com/ news- releases/ entrepreneurcom- launches- new- women- entrepreneur-experience-300658452.html

Goyal, M., & Parkash, J. (2011). Women entrepreneurship in India-problems and prospects. International Journal of Multidisciplinary Research, 1(5), 195-207.

Igwe, P., Newbery, R., & Icha-Ituma, A. (2018). Entrepreneurship challenges and gender issues in the African informal rural economy. Knowledge, Learning and Innovation(pp. 91-111). Springer, Cham.
Jyoti, J., Sharma, J., & Kumari, A. (2011). Factors affecting orientation and satisfaction of women entrepreneurs in rural India. Annals of Innovation & Entrepreneurship, 2(1), 5813.
Kumari, S., Kaushik, V., & Lodha, N. (2010). Problems faced by rural women entrepreneurs of Rajasthan. Studies on Home and Community Science, 4(2), 115-119.
Roomi, M. A. (2013). Entrepreneurial capital, social values and islamic traditions: Exploring the growth of women-owned enterprises in Pakistan. International Small Business Journal,31(2), 175-191.
Sangolagi, K., & Alagawadi, K. (2016). Woman entrepreneurs. International Journal of Advancement In Engineering Technology Management & Apllied Science, 3(1), 216-222.
Welsh, D. H., Memili, E., Kaciak, E., & Ochi, M. (2014a). Japanese women entrepreneurs: implications for family firms. Journal of Small Business Management, 52(2), 286-305.
Welsh, D. H., Memili, E., Kaciak, E., & Al Sadoon, A. (2014b). Saudi women entrepreneurs: A growing economic segment. Journal of Business Research, 67(5), 758-762.
Yilmaz, E., & Oraman, Y. (2012). Women entrepreneurs: their problems and entrepreneurial ideas. African Journal of Business Management, 6(26), 7896-7904.