بررسی تاثیر هوش تجاری بر مزیت رقابتی با نقش میانجی گری استراتژی گرایش به کارآفرینی در کسب و کارهای کشاورزی (مطالعه موردی: صنعت کاشت زعفران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

زعفران به دلیل موقعیت ویژه از لحاظ اشتغال زایی در کشاورزی و ایجاد درآمد ارزی قابل توجه برای کشور، به عنوان گیاه استراتژیک و مهم در اقتصاد ملی تلقی می شود. صنعت کاشت و صادرات زعفران به عنوان یک صنعت پوینده و اشتغال زا می تواند نقش بسیار مهمی را در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه در تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هوش تجاری بر مزیت رقابتی با نقش میانجی گری استراتژی گرایش به کارآفرینی در صنعت کاشت زعفران می باشد. این پژوهش، از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی است. منبع پرسشنامه تحقیق برگرفته از پژوهش کاسریو و کولهو (2018) بود که برای بررسی روایی آن، به بررسی روایی محتوایی و صوری پرداختیم. همچنین جهت بررسی پایایی در این پژوهش، از معیار آلفا کرونباخ استفاده‌ شده است. برای اندازه‌گیری پایایی پرسشنامه، ابتدا به‌منظور پیش‌آزمون، تعداد 20 پرسشنامه توزیع‌شده. طی این مرحله، سؤالات به ‌منظور فهم بیشتر آن‌ ها اصلاح‌ شده و سپس تعداد 89 پرسشنامه به‌صورت حضوری بین مدیران شرکت‌های صادرکننده زعفران توزیع گردید و کلیه 89 پرسشنامه سالم برگشت داده شد و به ‌صورت کامل جمع‌آوری گردید. نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و پی ال اس این شد که استراتژی گرایش به کارآفرینی متغیر میانجی جزئی بین متغیرهای هوش تجاری و کسب مزیت رقابتی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of business intelligence on competitive advantage with the role of mediation of entrepreneurial orientation strategy in Agricultural businesses (Case Study: Saffron planting industry)

نویسندگان [English]

  • asadollah mehrara 1
  • iman ghasemi hamedani 2
  • zahra atf 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
2 Master of Business Administration, Marketing Orientation Islamic Azad University, Firoozkooh Branch
3 PhD student of Marketing Management at Islamic Azad University, Roudhen Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of business intelligence on competitive advantage with the role of mediation of entrepreneurial orientation strategy in saffron planting. This research was in terms of target type of application and in terms of collecting descriptive-survey information from field studies. The source of the research questionnaire was based on the research of Kasriou and Kouleau (2018). We examined the validity of this questionnaire. Also, to determine the reliability of this study, Alpha Cronbach's Criterion was used. In order to measure the reliability of the questionnaire, 20 questionnaires were distributed to be pre-tested. During this stage, the questions were modified in order to understand and then 89 questionnaires were distributed among the managers of saffron exporting companies and all 89 healthy questionnaires were returned and completely collected. The result of data analysis using SPSS and PPS software was that the entrepreneurial orientation strategy was a partial intermediate variable between the variables of business intelligence and gaining competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business intelligence
  • competitive advantage
  • entrepreneurial orientation strategy
  • saffron planting industry
حافظ نیا ، ع.، حجازی، ا .(1385). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه .
رستگاری‌پور، ف.، محمدی، ن. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر ارزآوری زعفران در ایران با تأکید بر بسته بندی و برند سازی. نشریه پژوهشهای زعفران، 6(1)، 51 -70.
Asomaning, R., & Abdulai, A. (2015). An empirical evidence of the market orientatione market performance relationship in Ghanaian small businesses. Educational Research International, 4(2), 69-86.
Aziz, N. N. A., & Samad, S. (2016). Innovation and competitive advantage: moderating effects of firm age in foods manufacturing SMEs in Malaysia. Procedia Economics and Finance, 35, 256-266.
Brands, K. (2014). Big data and business intelligence for management accountants. Strategic Finance, 96(6), 64–65.
Brooks, P., El-Gayar, O., & Sarnikar, S. (2015). A framework for developing a domain specific business intelligence maturity model: Application to healthcare. International Journal of Information Management, 35(3), 37–345.
Burnay, C., Jureta, I. J., Linden, I., & Faulkner, S. (2016). A framework for the operationalization of monitoring in business intelligence requirements engineering. Software & Systems Modeling, 15(2), 531–552.
Caseiro, N., Coelho, A., Business intelligence and competitiveness: the mediating role of entrepreneurial orientation. competitiveness review: an international business journal. https://doi.org/10.1108/ cr-09-2016-0054 permanent link to this document: https://doi.org/10.1108/cr-09-2016-0054.
Distanont, A.  & Khongmalai, O. (2018). The role of innovation in creating a competitive advantage. Kasetsart Journal of Social Sciences, 2309 (2018), 1-7.
Distanont, A. (2018). Components of market in frozen food business. Journal of Management, 7(3).
Distanont, A., Haapasalo, H., Rassameethes, B., & Lin, B. (2012). Knowledge transfer pattern in collaborative product development. International Journal of Intellectual Information Management, 3(1), 59-81.
Hou, C. K. (2016). Understanding business intelligence system continuance intention. Information Development, 32(5), 1359–1371.
Kiani Mavi, R, & Standing, C. (2018). Cause and effect analysis of business intelligence (BI) benefits with fuzzy DEMATEL. Knowledge Management Research & Practice. DOI: 10.1080/ 14778238. 2018. 1451234.
Rakthin, S., Calantone, R. J., & Wang, J. F. (2016). Managing market intelligence: the comparative role of absorptive capacity and market orientation. Journal of Business Research, 69(12), 5569-5577.
Sjoerdsma, M., & van Weele, A. J. (2015). Managing supplier relationships in a new product development context. Journal of Purchasing & Supply Management, 1, 192–203.
Tseng, M. L., Tan, R. R., & Siriban-Manalang, A. B. (2013). Sustainable consumption production for Asia: Sustainability through green design practice. Journal of Cleaner Production, 40, 1-5.
Upamali Amarakoon, Jay Weerawardena, & Martie-Louise Verreynne (2016). Learning capabilities, human resource management innovation and competitive advantage. The International Journal of Human Resource Management, DOI: 10.1080/09585192.2016.1209228.
Venter, C., & Goede, R. (2016). The use of critical systems heuristics to surface and reconcile users’ conflicting visions for a business intelligenc system. Systemic Practice and Action Research. doi: https://doi.org/ 10.1007/ s11213- 016-9401-8.
Veronneau, S., Roy, J., & Beaulieu, M. (2015). Cruise ship suppliers: A field study of the supplier relationship characteristics in a service supply chain. Tourism Management Perspectives, 16, 76–84.
Verreynne, M., Meyer, D., & Liesch, P. (2016). Beyond the formal-informal dichotomy of small firm strategy-making in stable and dynamic environments. Journal of Small Business Management, 54, 420–444.
Virameteekul, V. (2011). Message from ministry of science and technology. Retrieved from www.thailandinnovativecompanies.com/ttd_ bizenterprise/Indprof/TTIC/TTIC_2011_IPO2.pdf.
Vukšić, V. B., Bach, M. P., & Popovič, A. (2013). Supporting performance management with business process management and business intelligence: a case analysis of integration and orchestration. International Journal of Information Management, 33(4), 613–619.
Wang, C. H. (2015). Using quality function deployment to conduct vendor assessment and supplier recommendation for business-intelligence systems. Computers & Industrial Engineering, 84, 24–31.
Weng, S. S., Yang, M. H., Koo, T. L., & Hsiao, P. (2016). Modeling the prediction of business intelligence system effectiveness. Springer Plus. doi: https://doi.org/10.1186/s40064-016-2525-6
Zhang, J., & Zhu, M. (2015). Market orientation, product innovation and export performance: Evidence from Chinese manufacturers. Journal of Strategic Marketing, 24(5), 377-397.