تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی در استان‌های همدان و کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گروه کسب وکار جدید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

توسعه کارآفرینی در گروی توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه­های متعدد است که ضرورت به­ کارگیری رهیافت اکوسیستم­ را آشکار می­کند.این ­تحقیق ­با­­ هدف اصلی ­بررسی­ وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه‌های اکوسیستم کارآفرینی در شرکت‌های دانش‌بنیان ­انجام ­شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شرکت‌های دانش‌بنیان استان‌های کرمانشاه و همدان بود که با استفاده از فرمول کوکران، 335 نفر از آنان به روش­­نمونه‌گیری­ سهمیه‌ای انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسش‌نامه بود که پایایی آن با محاسبه ­ضریب آلفای ترتیبی(88 %-86%=α) محاسبه گردید. داده‌های جمع‌آوری‌شده با نرم‌افزار SPSS تجزیه ­و­ تحلیل شد. نتایج نشان داد که بیشترین شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شرکت‌های دانش‌بنیان ­به ترتیب در بعد حمایتی، مالی و سیاستی و کمترین شکاف در بعد نیروی انسانی وجود دارد. همچنین مؤلفه‌های مربوط به ابعاد بازار و مالی با توجه  به  مقدار زد بیشترین میزان اختلاف را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gap Analysis of Current and Desired Situations in Application of Entrepreneurship Ecosystems Knowledge-Based Enterprise Agriculture in Hamadan and Kermanshah Provinces

نویسندگان [English]

  • gholamhossein hosseininia 1
  • vahid aliabadi 2
1 Department of new business, Faculty of Entrepreneurship , University of Tehran
2 Ph. D Student on Agricultural Development, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Entrepreneurship is a multi-faceted phenomenon, which, on the one hand, is affected by all economic, social, cultural and political dimensions and, on the other hand, affects these dimensions. Therefore, the development of entrepreneurship depends on the different aspects of the angles and the various aspects that necessitate the application of the ecosystem approach. This research was essentially aimed at examining the existing and desired status of the components of the ecosystem of entrepreneurship in knowledge companies. The statistical population of the research consisted of the members of knowledge societies in Kermanshah and Hamedan provinces. Using the Pontoon chart, 335 of them were selected through a sampling procedure. The main tool of the research was questionnaire, the reliability of the questionnaire was calculated by sequential alpha coefficient (88% -86% = α). The collected data were analyzed using SPSS software. The results showed that the greatest gap between the existing and the optimal level of the dimensions of the business ecosystem in the knowledge-based companies, in terms of support, financially, is visible and the smallest gap in the human resources, as well as the components related to the market and financial dimensions according to the amount z have the most difference

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship ecosystem
  • gap analysis
  • status and desirability
  • Knowledge-based enterprise
آراستی، ز.، غلامی، م. (1389). علل شکست کارآفرینان در ایران. فصلنامه توسعه کارافرینی. 3(8)، 163-184.
اکبرزاده، ن. (1391). شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد و توسعه کسب وکارهای دانش‌بنیان (مطالعه موردی مراکز رشد و پارک‌های علم وفناوری دانشگاههای شهرتهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زاهدان.
الهیاری فرد، ن. و عباسی، ن. (1390)، بررسی الگوی مناسب ساختارسازمانی شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 8(29)، 47-57.
باباخانی، م. (1383). شرکت‌های دانش‌بنیان (تعاریف، انواع، ضرورت‌ها، کارکردها). اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین درمدیریت کسب وکار.
بهاری، آ.، مؤدی، ب.، یعقوبی، ن. وعلم الهدایی، ن. م.(1391). نارسایی واولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پارک علم وفناوری خراسان رضوی. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 8(30)، 13-21.
سازمانصنایعکوچکوشهرک‌هایصنعتیایران (1393). عارضه‌یابیصنایعکوچکومتوسط. گزارشپژوهشی. تهران:سازمانصنایعکوچکوشهرکهایصنعتیایران.
سلامی،س. ر.،بهگزین،س. ا.وشفیعی، م.  (1390).شناساییوارزیابیعواملحیاتی موفقیت پارک های علم و فناوری در ایران از دیدگاه خبرگان.فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، 8(29)، 63 - 72 .
شریف‌زاد، ا.، عبدالله‌زاده، غ. (1393). تحلیل سلسله‌مراتبی گزیدارهای آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی. فصلنامه تحقبقات اقتصادی و توسعه روستایی، 44(1)، 95-107.
شفیعی، م. و نعمتی م. ع. (1389). نظام ملی نوآوری با رویکرد توسعه فرهنگ کارآفرینی. نشریه صنعت و دانشگاه، 3(9 و 10)، 75 – 84 .
شورمیچ، ر. ­و اسدی عزیزآبادی، م. (1392)، بررسی وتحلیل اثرات شهرک علم وفناوری اصفهان برتوسعه اقتصادی منطقه. فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، 9(36)، 11-18.
فخاری، ح. (1393).، بازخوانی تعریف شرکتهای دانش‌بنیان براساس شرایط اقتصادی کشور. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 6(4)، 68-88.
فرجی سبکبار، ح.، بدری، س. ع.، سجاسی قیداری، ح.، صادقلو، ط. و شهدادی خواجه عسگر، ع. (1390). اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان. فصلنامه جغرافیای انسانی، شماره 75، 52-68.
قاضی نوری، س. (1390). کارگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، وب سایت پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی ومهندسی زلزله. بازیابی شده ازhttp://www.iiees.ac.ir
قنبری، ر.، آگهی، ح.، علی بیگی، ا. و زرافشانی، ک. (1395). واکاوی محتوای سیاست­ها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی، توسعۀ کارآفرینی، 9(1)، 39 – 85.
محمدی الیاسی، ق.، رکنی، ن. و طیبی، ک. (1390). نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‎های کارآفرینی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 3(11)، 7-26
معاونت پژوهشهای اقتصادی مجلس،دفترمطالعات اقتصادی  (1395). وضعیت ایران درگزارش انجام کسب وکار بانک جهانی2017.
منصوری. س.،وظیفه. ز. ویوسفیطبس. ح. (1396). اولویت بندی پیشران های عوامل اثرگذار در راستای توسعة شرکت های دانش بنیان در استان کرمان. توسعه کارآفرینی، 10(2)، 319- 338.
وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1395). پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران. تهران.
Amolo, J., & Migiro, S.O. (2015). An entrepreneurial flair development: the role of anecosystem. Problems and Perspectives in Management, 13(2), 494-505.
Chen, Y.m & Huang, H. (2012). Knowledge management fit and its implications forbusiness performance: a profile deviation analysis. Knowledge-Based Systems, 27(9), 262-270.
Christina, B., Neelufer, A., & Alamri, S. (2014). Challenges and barriers encountered bythe SMEs owners in Muscat. Journal of Small Business and Entrepreneurship Research,12(3), 1-13.
Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. BusinessStrategy and the Environment, 15(1). 1-14.
Denisa Neagu, C. (2008). Knowledge based organization; springer. Doing business, (2014). Comparing business regulations for domestic firms in 189 economies, Economy Profile: Iran, Islamic Rep..
Forfas, F. (2009). Entrepreneurial ecosystem: south west Ireland, rethinking entrepreneurship. Baseline Data and Analysis, South West Ireland. Dublin. 26p. Retrieved from www.forfas.ie.
Galati, F., Bigliardi, B., Petroni, A., & Marolla, G. (2017). Which factors are perceived asobstacles for the growth of Italian academic spin-offs?. Technology Analysis and Strategic Management, 29 (1), 84-104, DOI: 10.1080/09537325.2016.1199853
Isenberg, D. (2012). Introducing the Babson entrepreneurship ecosystem project. The Babson Global.1-28p.
Jaonsson, J., Nilsson, J., Modig, F., & Hed val, G. (2017). Commitment to sustainability insmall and medium-sized enterprises: the influence of strategic orientations and managementvalues. Business Strategy and the Environment, 26, 69-83.
Kwon, S., & Arenius, P. (2010). Nations of Entrepreneurs: a social capital perspective. Journal of Business Venturing, 25, 315- 330.
Lindstrand, A., Melén, S., & Nordman, E. R. (2011). Turning social capital into business: a study of the internationalization of biotech SMEs”, International Business Review, 20(2), 194-212.
MIT Press. West III, G.P., and Bamford, C.E. 2005. Creating a technology based entrepreneurial economy: a resource based theory perspective. Journal of Technology Transfer, 30, 433-451.
Pistrui, D., Blessing, J., & Mekemson, K. (2008). Building an entrepreneurialengineering ecosystem for future generations: the kern Entrepreneurship education network. American Society of Engineering Educators 2008 ASEEAnnual Conference and Exposition June 22–25, 2008 - Pittsburgh, PA.11-25p.
Rannikko, H. (2012). Early development of new technology-based firms, A Longitudinal Analysis on New Technology-Based Firms’ Development from Population Level and Firm Level Perspectives. Hanken School of Economics.
Roberts, R.Y., & Eesley, E. (2009). Entrepreneurial impact: the role of MIT.
Spence, L.J. (2015). Primer business sustainability for small and medium enterprises (SMEs). Network for Business Sustainability. Retrieved from http://nbs.net/is-the-customerreally-king-a-closer-look-at-key-stakeholders- for-smes/.
Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy : a sympathetic critique. European Planning Studies, 1759–1769.
Stam, E., & Spigel, B. (2016). Entrepreneurial ecosystems. In R. Blackburn, D. De Clercq, J. Heinonen, & Z. Wang (Eds.), Handbook for Entrepreneurship and Small Business. London, UK: Sage.
Suresh, J., & Ramraj, R. (2012). Entrepreneurial ecosystem: case study on theinfluence of environmental factors on entrepreneurial success. European Journal of Business and Management, 4(16), 95-101.
Valdez, J. (1988). The entrepreneurial ecosystem: toward a theory of new firm formation. Working Paper. Retrieved from  http://www.sbaer.uca. edu/ research / sbida/1988/PDF/11.pdf.