شناسایی و طبقه‌بندی شایستگی‌های مدیران تعاونی‌ها

نوع مقاله : کارکردهای بخش تعاون

نویسندگان

1 بانک توسعه تعاون

2 پژوهشگر و مشاور آموزش

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین شایستگی در مدیریت تعاونی­ها و شناسایی و طبقه­بندی شایستگی­های مدیران تعاونی با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی انجام گرفت. برای تدوین چارچوب پژوهش، نخست مبانی و پیشینة توسعة شایستگی مدیران با تأکید بر شایستگی­ مدیران تعاونی مطالعه شد، سپس چارچوب اجرای مصاحبه تدوین و با انجام مصاحبه و تحلیل محتوا، داده­ها و اطلاعات پژوهش گردآوری شد. جامعة آماری پژوهش خبرگان حوزة مدیریت تعاون بودند که با روش نمونه­گیری هدفمند، 7 نفر از افراد دارای سابقة دانشگاهی­ مدیریتی به عنوان نمونه انتخاب شدند و یافته­های بخش نظری با هم­اندیشی آنها، نهایی و تدوین گردید. یافته­های پژوهش نشان داد پرداختن به شایستگی­های مدیران و توسعة شایستگی­ها از مسیرهای استراتژیک توسعة پایدار و سودآوری تعاونی­ها محسوب می‌شود. همچنین شایستگی­های مدیران تعاونی در سه بخشِ مدیریت خود، مدیریت دیگران و مدیریت کسب و کار قابل طبقه­بندی و تبیین است. برای توسعة شایستگی مدیران تعاونی نیز باید شایستگی­ها در سه گروه یادشده تعریف، تبیین و با روش­ها و شیوه­هایی چون آموزش، مشاوره، مدیریت و پژوهش توسعه یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Classifying the Competencies of Managers in Cooperatives

نویسندگان [English]

  • hasan asheghi 1
  • tahereh bigi 2
  • roholah shahsavan 1
1 معاون آموزش
2 Researcher and Education Consultant
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the competence in cooperative management and to identify and categorize the competencies of cooperative managers. In order to achieve this goal, a qualitative research approach has been used. To formulate the research framework, the first literature and the history of managerial competence development with emphasis on the competence of cooperative managers, then the framework for the implementation of the interview were formulated and interviews and content analysis, data and research data were collected. The statistical population of the research were experts in the field of cooperative management, which was selected by a targeted sampling method of 7 people with academic-managerial characteristics. The findings of the theoretical part were finalized with their co-authorship. The findings of this research showed that addressing the competencies of managers and developing competencies is one of the strategic paths of sustainable development and profitability of cooperatives. The findings also indicated that the competencies of the cooperative managers could be categorized and explained in three parts of their management, management, and business management. The results of this study indicated that competencies should be defined and explained in order to develop the competence of cooperative managers, and should be developed with methods and practices such as education, counseling, management and research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-operatives
  • managers
  • competency and development
بحری ثالث، ج. (1395). بررسی ارتباط بین خوش­بینی مدیریت و هموارسازی سود در بانک‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 6(22)، 179-196.
بیات، ا. (1385). مدیریت منابع انسانی در تعاونی‌ها. تهران: معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج ، وزارت تعاون.
بیگی، و. و قلی پور، آ. (1395). توسعة منابع انسانی با بهره­گیری از طرح توسعة فردی در سازمان­های پروژه محور. نشریه مدیریت دولتی، 8(1)، 15-32.
بینائیان. ا.، علی بیگی، ا. ح.، ملک حسینی، ا.، حیدری، ح. و زارعی، ا. (1394). تحلیل عوامل مؤثر بر توانایی مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره تعاونی‌های تولیدی کشاورزی شهرستان هرسین. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(15)، 41-64.
حسینی نیا، غ. و فلاحی، ه. (1396). عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه مطالعه: مناطق روستایی شهرستان منوجان). فصلنامه پژوهش‌های روستایی تعاون، 1، 22، 35.
خراسانی و.، زاهدی، ح. و کمیزی، ا. (1393). طراحی و تدوین مدل شایستگی مدیریت بر کسب و کار . فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 1(3)، 1 -21.
زمانی مقدم، ا.، حسینی نیا، غ.، و جمالی، ا. (1389). راهکارهای مناسب برای تربیت مدیران کارامد در بخش تعاون، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 21(3)، 127-156.
عاشقی، ح. (1395). ابعاد توسعه حرفه­ای مدیران در صنعت بانکداری. تهران: تدبیر ، شماره 67.
عاشقی، ح. (1397). فرهنگ بانکداری: راهبردهایی برای حرفه­ای­گرایی در بانک. تهران: دهخدا .
عاشقی، ح.، قهرمانی، م. و قورچیان، ن. ق. (1396). شناسایی و تبیین ابعاد، مؤلفه­ها و شاخص­های توسعه شایستگی مدیران صنعت بانکداری. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 4(14)، 57-69.
غفاریان، و. (1387). شایستگی‌های مدیریتی: چگونه می­توان سازمان را بهتر مدیریت کرد. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
غنجی، م. و همکاران(1394). طراحی الگوی صلاحیت حرفه­ای مدیران با تأکید بر مدیریت فرانوگرا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 21، 11- 22. 
قهرمانی، م. (1394). طراحی الگوی شایستگی کارکنان شعب بانک مسکن. تهران: اداره مطالعات و آموزش بانک مسکن.
کرمی، م. (1388). شناسایی الگوی مطلوب طراحی آموزش و توسعه مدیران. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیران آموزش. مرکز همایش صدا و سیما، تهران 28 و 29 مهرماه . ص 1- 16.
میرسپاسی، ن. (1394). نقش مدیران حرفه­ای در توسعه : ضرورت حرفه­ای کردن مدیریت در جامعه. مجله مطالعات مدیریت، 6(23-24)، 41-62.
میرسپاسی، ن. و غلام زاده، د. (1388). طراحی الگوی شایستگی برای پرورش مدیران در بخش دولتی ایران. مجله پژوهش‌های مدیریت، 20(83)، 1-6
میرسپاسی، ن.، معمارزاده طهران، غ. و شفیع زاده، ر. (1388). مدل مدیریت منابع انسانی بخش تعاون. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 20(212)، 53-92.
Abegglen, A. (2005). Managing human Appraisal (New York: Free Press.
Bijman, J., Iliopoulos, C.,  Poppe, K.J., Gijselinckx, C., Hagedorn, K., Hanisch, M., Hendrikse, G.W.J., Kühl, R., Ollila, P., Pyykkönen, P., & Van der Sangen, G., (2012). Support for farmers' cooperatives. Final Report. Brussels: European Commission, DG Agriculture and Rural Development.
Chen, H. (2004). An examination of the competencies needed by sport managers in Taiwan. Dissertation. Moscow, USA: University of Idaho, p : 134.
Davies, S. J. (2007). Professional Development for middle managers. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of educational management unitec Institute of Technology 2007.
Florido, Jesús Salvador Vivanco Florido, (2014). Financial strategies, the professional development of employers and performance of sme's. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 768 – 775
Gijselinckx, C. (2012). Support for farmers’ cooperatives; case study report human capital building in agricultural cooperatives. Belgian and Canadian supportive policy measures. Wageningen: Wageningen UR.
Grenham, G. (2017). Professional diploma in banking 2016/2017 (leading to Chartered Banker). The Institute of Banking. Retrieved from www.iob. ie/postgrad.
John W., Lounsbury, Eric D., Sundstrom Lucy W., Gibson James M., Loveland Adam W. Drost , (2016). Core personality traits of managers. Journal of Managerial Psychology, Vol. 31, Iss. 2. Retrieved from http://dx.doi.org/ 10.1108/JMP-03-2014-0092
Mulder, M., & Orbons, D. (2016).Competence development in cooperatives, Wageningen University Social Sciences Group – bode 68 , Chair Group of Education and Competence Studies.
Puteh , Fadilah et al. (2014). Learning for professional development via peers: a system theory approach. Global Conference on Business & Social Science-2014, GCBSS-2014, 15th & 16th December,Kuala Lumpur.