نقش ابعاد مدیریت زنجیره تأمین پایدار در عملکرد پایداری تعاونی‌های کشاورزی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 . دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22034/ajcoop.2019.90267

چکیده

شرکت‌های تعاونی‌کشاورزی به منظور دستیابی به عملکرد پایدار برای رسیدن به زیست‌پذیری بلند‌مدت نیاز به لحاظ‌‌کردن عوامل پایداری در فعالیت‌های زنجیرة‌ تأمین خود دارند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ‌زنجیرة ‌تأمین ‌پایدار (تدارکات پایدار، طراحی پایدار، توزیع پایدار و بهبود سرمایه‌گذاری) در عملکرد‌ پایداری شرکت‌های تعاونی‌کشاورزی ‌بود. جامعة آماری پژوهش را شرکت‌های تعاونی ‌کشاورزی مشغول به فعالیت در شهرستان‌های استان مازندران تشکیل دادند که در مجموع، تعدادشان 122 تعاونی بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و  بر اساس جدول مورگان تعداد 100 تعاونی از میان آنها انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای میان رؤسای این تعاونی‌ها توزیع و به منظور تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی‌ معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت‌ پی‌ال‌اس استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها حاکی از تأیید تأثیر طراحی پایدار، توزیع پایدار و بهبود سرمایه‌گذاری بر عملکرد‌ اقتصادی، عملکرد ‌اجتماعی ‌و عملکرد ‌زیست‌محیطی و نتایج آزمون فرضیة مربوط به تدارکات پایدار دال بر وجود رابطه میان تدارکات پایدار و عملکرد ‌اجتماعی و عملکرد ‌زیست‌محیطی بود، اما رابطة آن با عملکرد‌ اقتصادی تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Sustainable Supply Chain Management Dimensions on Sustainability of Mazandaran Province Agricultural Cooperatives

نویسندگان [English]

  • neda tahmasbi roshan 1
  • Ali Morovati Sharif Abadi 2
  • Seyed Habibollah mirghafoori 3
  • Seyed Heidar Mir Fakhreddini 2
1 Ph.D. Student in Industrial Management, Faculty of Economics and Management of Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Prof. in Industrial Management, Faculty of Economics and Management, of Yazd University, Yazd, Iran
3 Associate Prof. in Industrial Management, Faculty of Economics and Management, of Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Agricultural cooperatives need to consider sustainability factors in their supply chain operations to achieve sustainable performance in order to achieve long-term viability. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the effect of Ssustainable Supply Chain Management Dimensions including sustainable procurement, sustainable design, sustainable distribution and investment improvement on sustainability performance of cooperative agricultural companies. The statistical population of the research were agricultural cooperatives in the cities of Mazandaran province, whose information was most actively registered and active in the site. The number of these cooperatives is 132 cooperatives and the sample was selected by stratified random sampling and based on the Morgan Table, there were 100 cooperatives. A questionnaire was distributed among the heads of these cooperatives to collect the data. In order to analyze the data, Structural Equation Model and SMART- PLS software were used. Results showed that the confirmation of the impact of sustainable design, stable distribution and improve investment on economic performance, social performance and environmental performance as well as results of tests on Sustainable Procurement indicated the relationship between the Sustainable Procurement and social performance and environmental, but Its relationship with economic performance has not been verified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Company sustainability
  • sustainable supply chain management
  • environmental performance
  • social performance
  • Economic performance
اغبانی آرانی، ا.، مقصودی گنجه، ی.، آریاپور، ز.، ستوده آرانی، ح. و مهتری آرانی، م. (1397). عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی و نقش آن در عملکرد بازاریابی شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان اصفهان. فصلنامه تعاون و کشاورزی ، 7 (26)، 1-27.
توکلی دهاقانی، م. ر.، شاهوردیانی، ش. و موسی‌پور، ح. (1396). بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی. پژوهشنامه بازرگانی،22(85)، 171-194.
خدامی پور، ا. و شفیعی همت آباد، ح. (1392). پایداری شرکت‌ها و اندازه‌گیری آن. ماهنامه حسابرس، شماره 69، 1-5.
Aguilera, R.V., Rupp, D.E., Williams, C.A., & Ganapathi, J. (2007). Putting the S back in corporate social responsibility: a multilevel theory of social change in organizations. Academy of Management Review, 32(3), 836-863.
Arnseth, L. (2016). Full circle. Inside Supply Management, 8(27), 16-20.
Bastas, A., & Liyanage, K. (2018). Sustainable supply chain quality management: a systematic review. Journal of Cleaner Production. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.01.110
Chen, I.J., & Kitsis, A.M. (2017). A research framework of sustainable supply chain management: the role of relational capabilities in driving performance. International Journal of Logistics Management, vol.28, 1454-1478.
Chen, M. C., Yang, T., & Li, H. C. (2007). Evaluating the supply chain performance of it-basedinter-enterprise collaboration. Information & Management, 44(6), 524-534.
Chun, R. (2016). What holds ethical consumers to a cosmetics brand: the body shop case. Business & Society, 55(4), 528–549.
Closs, D. J., Speier, C., & Meacham, N. J. (2011). Sustainability to Support end–to – end value chains: the role of supply chain management. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(1), 101-116.
 
Diabat, A., & Govindan, K. (2012). An analysis of the drivers affecting the implementation of green supply chain management. Resources, Conservation and Recycling, 55(6), 659-667.
Dubey, R., Gunasekaran, A., Papadopoulos, Th., Childe, S.J., & Wamba, S.F.(2017). Sustainable supply chain management: framework and further research directions. Journal of Cleaner Production, Vol.142, 1119-1130.
Esfahbodi, A., Yufeng Z., & Glyn W. (2016). Sustainable supply chain management in emerging economies: trade-offs between environmental and cost performance.  Intern. Journal of Production Economics, no.02.
Galal, N. M., & Moneim, A. F. A.(2016), Developing sustainable supply chains in developing countries. Procedia Cirp, Vol.48, 419–424.
Gold, S., Seuring, S., & Beske, P. (2010). Sustainable supply chain management and inter-organizational resources: a literature review. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 17(4), 230–245.
Green, K.W., Zelbst, P.J., Meacham, J., & Bhadauria, V.S. (2012a). Green supply chain management practices: impact on performance. Supply Chain Management: An International Journal, 17(3), 290 – 305.
Green, K.W., Zelbst, P.J., Bhadauria, V.S., & Meacham, J. (2012b). Do environmental collaboration and monitoring enhance organizational performance?. Industrial Management & Data Systems, 112(2), 186 – 205.
Hasan, M. (2013). Sustainable supply chain management practices and operational performance. American Journal of Industrial & Business Management, 3(1), 42-48.
Hong, J., Zhang, Y., & Ding, M. )2017). Sustainable supply chain management practices, supply chain dynamic capabilities, and enterprise performance. Journal of Cleaner Production. doi: 10.1016/ j.jclepro. 2017.06.093.
Huiping, D., Hua, H., & Ou, T. (2018). Sustainable supply chain collaboration with outsourcing pollutant-duction service in power industry. Journal of Cleaner Production. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.03.039
Injazz, J. Chen, & Aleksandr, M. Kitsis (2017). A research framework of sustainable supply chain anagement: the role of relational capabilities in driving performance. International Journal of Logistics Management, 24(3), 1–43.
Lai, K.H., Wu, S.J., & Wong, C.Y.W. (2013). Did reverse logistics practices hit the triple bottom line of Chinese manufacturers. Int. J. Production Economics, 146, 106–117.
Mani, V., Gunasekaran, A., & Delgado, C. (2018). Enhancing supply chain performance through supplier social sustainability: an emerging economy perspective. International Journal of Production Economics, Vol. 195, 259-272.
Mulwa, V., Onserio, N., & Mutisya, H. (2015). Sustainable supply chain management practices and performance of united nations agencies in Nairobi, Kenya. Sustainable Supply Chain Management Practices, Vol. 5,  No. 2.
Norazlan, A. N. I., Habidin, N. F., Roslan, M. H., Zaini, M., & Zainudin (2014). The development of sustainable supply chain management practices and sustainable performance in Malaysian healthcare industry. Journal of Cleaner Production, Vol. 2, 51-55.
Paulraj, A., Chen, I.J. & Blome, C. (2015). Motives and performance outcomes of sustainable supply chain management practices: a multi-theoretical perspective Journal of Business Ethics, Vol.56, 154-168.  Retrieved Nov. 10, 2015 from https://doi.org/ 10.1007/s10551-015-2857-0.
Rajeev, A., Pati, R. K., Padhi, S.S., & Govindan, K. (2017). Evolution of sustainability in supply chain management: a literature review. Journal of Cleaner Production, Vol.162, 299-314.
Rosen, M., & Kishawy, H. (2012). Sustainable Manufacturing and design: concepts, practices and needs. Sustainability, Vol.4, 154-174.
Sarkis, J., Zhu, Q., & Lai, K. H. (2011). An organizational theoretic review of green supply chain management literature. International Journal of Production Economics, 130 (1),1–15.
Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16 (15), 1699.
Wong, A. (2014). Corporate sustainability through non-financial risk management. Corporate Governance, Vol.14, 575–586.
Yu-Hern Chang, A., & Chung-Hsing, Y. (2017). Corporate social responsibility and customer loyalty in intercity bus services. Transport Policy,59,  38–45.
Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K.H. (2013). Institutional-based antecedents and performance outcomes of internal and external green supply chain management practices. Journal of Purchasing and Supply Management, 19, 106-117.