بررسی راهکارهای حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق تسهیلات بانکی ،مطالعه موردی استان کهکلویه و بویر احمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

با توجه به وجود محدودیت مالی در تعاونیها،یکی از راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران،اعمال سیاستهای حمایتی از طریق اعطای تسهیلات اعتباری بخش دولتی است.هدف این پژهش نیز بررسی راهکارهای حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق تسهیل و بهبود فرایند اعطای تسهیلات بانکی و مطالعه معیارهای تخصیص تسهیلات اعتباری به تعاونیهای استان کهگلویه و بویراحمد است/روش تحقیق از شاخه تحقیقات میدانی و ابزار اندازه گیری نیز پرسشنامه است/ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مورد استفاده .74 به دست آمدکه پایایی و اعتبار بالای ابزار اندازه گیری رادر این تحقیق نشان میدهد.حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران محاسبه شده و روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه بندی شده بوده است.داده های آماری تحقیق با استفاده از روشهای آماری آزمون t تک نمونه ای،آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه در محیط نرم افزار آماری spss پردازش شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان میدهد که حمایتهای دولت از طریق مشوقها و اعطای تسهیلات بانکی به تعاونیها بر مبنای سطح تحصیلات و رشته تحصیلی و تجربه و تخصص و تعداد اعضای تعاونیها و همچنین تسهیل و بهبود فرایند اعطای تسهیلات بانکی بر روند تشکیل و توسعه تعاونیها موثر بوده است.همچنین بر اساس آزمون فریدمن ،مدیران تعاونیها اعطای تسهیلات بانکی بر مبنای تعداد اعضا را مهمترین عامل در تشکیل و توسعه تعاونیها دانسته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

state policy of supporting the Establishment and Development of cooperatives Through Banking Cerdits:A case study of kohgiloyeh and Boirahmad province

نویسندگان [English]

  • H Ostadi 1
  • A.R Ali zadeh 2
چکیده [English]

Because cooperatives chnorically face limited financial resources، state support is considered as a main policy of boosting the cooperatives sector in national economy. This research، as a survey،is an attempt to find out about the current status of state supports to cooperatives in Kohgiloyeh &Boirahmad province and to discover potentials which could be eralized for the improvement of those supports. Questionnaire was used as the data gathering instrument.cronbach Alpha coeffinient turned out to be 0.74 which indisated a high reliability.sample volume was calculated based on Cochran Formula.The sampling method was stratified random sampling.Statistical data were analyzed through both descriptive and inferential methods under spss. The finding showed that state supports through banking credits and incentives rendered to cooperatives according to such particulars of coop members and managers as educational level،expertise and experience and size of membership have yielded satisfactory results in establishing and developing cooperative societies.Also،friedman test revealed that from the coop managers، viewpoint،the proportion of the rendered banking credit to the size of membership is the most significant incentive in coops creation and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperatives sector
  • Banking Credits
  • kohgiloyeh and Boirahmad province
  • state support policice