بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان بخش کشاورزی و راهکارهای حمایت از آنها مطالعه موردی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد ترویج و اموزش کشاورزی،دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه کارآفرینی،توسعه فرهنگ کارآفرینی و حمایت از کارآفرینان در همه بخشها از جمله کشاورزی ضروری است. هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان بخش کشاورزی استان زنجان و ارائه راهکارهایی برای حمایت از آنهاست.این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام گرفته است.جامعه اماری کلیه کارافرینان بخش کشاورزی استان زنجان(n=64) را در بر گرفته که از طریق شاخصهایی انتخاب شدند.ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه بوده که پس از تایید روایی و پایایی آن به کار گرفته شد.تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از طریق نرم افزار spss/14 انجام گرفت. نتایج به دست امده نشان میدهد بیش از 81 درصد کارآفرینان مورد وطالعه سرپرست خانوارند و اعتماد به نفس،نوآوری،شناسایی فرصتها و داشتن دانش و اطلاعات مهمترین عوامل موفقیت کارآفرینان به شمار می آیند.میزان شناخت پاسخگویان از تعاون(که یکی از راهکارهای حمایت از کارآفرینان است) در حد پایین تر از متوسط قرار دارد.همچنین مهمترین موانع کارآفرینی و اشتغال،تشریفات زائد و فساد اداری است. سرانجام جلوگیری از قانون شکنی،رانت خواری و مشارکت دادن کارآفرینان در فرایندهای اقتصادی مهمترین راهکارهای حمایت از کارآفرینان بخش کشاورزی استان شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Contributing the Success of Agricultural Sector Entrepreneurs and Approaches to Support Them A Case Study of Zanjan Province

نویسندگان [English]

  • J Yaghobi 1
  • J GHasemi 2
چکیده [English]

Considering the importance of entrepreneurship and entrepreneurs, it is essential to support them in all sectors, including agriculture. The purpose of this paper was to study the factors that contribute to the success of entrepreneurs in agricultural sector of Zanjan province and to provide solutions for supporting them. As an applied study, it was made in surveying method. The statistical universe consisted of agricultural entrepreneurs in Zanjan (N=94). Questionnaire was developed to collect the necessary data. The date was analyzed using SPSS/14. Based on the results more than 81 percent of entrepreneurs were households. The main effective factors in success of agricultural entrepreneurs were: self confidence, creativity and innovation, positive thinking and capability of opportunities. The results showed that respondents had poor knowledge of regard cooperation laws. Based on the results of the study, the most important solutions for encouraging entrepreneurship in agriculture are prevention of price infraction, rent seeking and bribery, and participation of entrepreneurs in economic processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • cooperation
  • Agriculture
  • employment