شناسایی فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای ترویج و آموزش کشاورزی

2 عضو هئیت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین،اهواز

چکیده

سازماندهی ارگانهای مختلف در یک نظام باز و تعاملی امری اجتناب ناپذیر محسوب میشود.یکی از ابعاد بحث براگیز این فرایند در کشورهای در حال توسعه تحت عنوان "کوچک کردن اندازه دولتها"بیشتر از سایر ابعاد آن مورد بحث و مجادله واقع شده است:زیرا نظر غالب بران است که واگذاری فعالیتهای بخش دولتی به مردم (خصوصی و تعاونی)موجب رشد اقتصادی و کارایی این امور در کشورها شده است.از سوی دیگر تجربیات موجود نشان میدهد که تعاونیها در این زمینه توانسته اند در سازماندهی و تجمیع نیروهای پراکنده،متفرق و به ظاهر اندک سهم عمده ای به خود اختصاص دهند. این پزوهش کاربردی-گذشته نگر،با هدف شناسایی و تفکیک فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون و همچنین تعیین تمایل آنها در استان خوزستان صورت گرفته است.بر اساس اصول 3،29 و30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی می توانند مطابق مقررات و ضوابط ماده 88(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)اقدام به کاهش تصدی دولت کنند.یافته های این پژوهش نشان میدهد که اکثر ارگانها مایلند فعالیتهای خدماتی و عمومی خود را به بخش تعاون واگذار نمایند و فعالیتهای تخصصی خاص خود (حاکمیتی) را راسا اداره نمایند و در مواردی با واگذاری فعالیتها به صورت اشتراکی موافق هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Transferable Governmental Engagements for Assign to the Cooperative Sector A Case Study in the Khouzestan Province

نویسندگان [English]

  • M Bijini 1
  • GH.R KHademi por 2
چکیده [English]

 
It is indispensable to reorganize various organizations in the form of an open system of intercommunicating units. A more controversial aspect of this process in the developing countries is minimization of the governmental engagements. This is because a majority believes that assignment of governmental activities to the public (private and cooperative sectors) has brought economic growth and efficiency in these countries. On the other hand experience shows that cooperatives have played a major role in reorganizing dispersed and seemingly minor forces.
This retrospective applied research was carried out with the aim of identification and differentiation of the governmental activities that might be assigned to cooperative sector in Khouzestan province and also with the purpose of assessment of their inclination.  According to the articles 3 ,29 and 30 of constitutional law of the I.R.I , governmental departments and organizations may take action for minimization of engagement subject to the provisions of article 88 ( regulation of part of financial regulations of the government). The findings of this study show that a majority of organizations intend to assign part of their public and administrative activities to cooperative sector and keeping their specific activating (policy determination and sovereignty) within their own domain. In some cases, they approve of common activities as well. 
د.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governmental Engagement
  • Minimization
  • Privatization
  • Co-operative Sector
  • Khaouzestan Province