عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای تعاونی صنعتی و کشاورزی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای تعاونی استان کرمانشاه انجام شده است.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و اعضای شاغل در شرکتهای تعاونی کشاورزی و صنعتی یعنی 179 نفر ،در سال 1384 است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند.این تحقیق از دو مرحله اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی (با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس) و شناسایی عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی (به وسیله روش کروسکال والیس) و نیز مقایسه میزان اثر متغیرها(آزمون مقایسه چند گانه) و تعیین همبستگی میان متغیرها(ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن)تشکیل شده است. نتایج نشان میدهد که بهره وری نیروی کار منفی و مقدار آن برابر با -.46 میباشد. همچنین 7 عامل آموزش ،انگیزه و ابتکار،وجدان کاری،مدیریت،قانون مداری و نظم،صرفه جویی و نظام مناسب پرداخت بر بهره وری نیروی انسانی موثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Elements Contributing To Manpower Productivity In Agro-Industrial Cooperatives A Case Study of Kermanshah Province

نویسنده [English]

  • z farshadfar
چکیده [English]

 
This study was carried out with the purpose of assessment of manpower productivity in the cooperative companies of KermanshahProvince. The statistical population included all the staff members of agro-industrial cooperatives i.e.,179 persons in 2005 that were chosen in random-stratified sampling method. The study consisted of two phases that is, measurement of manpower productivity (using Cab-Douglass production function) and identification of the elements contributing to manpower production (by Wallis cross call method), comparison of the effects of variables (multiple comparison test) and determination of the correlation between variables (spearman's correlation coefficient). The results show that manpower productivity is negative and equal -0.46. Moreover, seven elements of training, stimulus and innovation, work commitment, management, legality and discipline, thrift and suitable system of payment contribute to manpower productivity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manpower productivity
  • Agricultural Cooperative
  • Industrial cooperative
  • Kermanshah