فعالیتهای قابل واگذاری دولتی به بخش تعاون استان خراسان جنوبی با توجه به تمایل و توان این بخش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

چکیده

با توجه به این باور عمومی که دولت طی سالهای گذشته بیش از اندازه بزرگ شده و این امر روند رشد اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته است، تحقیق حاضر در سال 1386  به بررسی نگرش مدیران در زمینه سطح توان و تمایل بخش تعاون استان خراسان جنوبی در به عهده گرفتن تصدیهای دولت در عرصه های مختلف اقتصادی استان پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت مدیره تعاونیهای فعال استان یعنی540 نفر می باشدکه با استفاده از روش نمونه گیری گروهی و فرمول کوکران 117 نفر از میان آنها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. در تحقیق حاضر به منظور جمع‌آوری داده‌های آماری از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل آنها از آزمون  Z استفاده ‌شده است. متغیرهای تحقیق عبارتند از: الف) متغیر وابسته شامل توان بخش تعاون در به عهده گرفتن تصدیهای دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی و ب) متغیرهای مستقل شامل درک بخش تعاون از توان و تمایل خود برای به عهده گرفتن تصدیهای دولتی.
 نتایج تحقیق نشان می دهد با اینکه بخش تعاون استان تمایل لازم برای ورود به عرصه فعالیتهای مختلف دولتی به ویژه در بخشهای کشاورزی، دامپروری و خدمات  را دارد ولی فاقد توانمندیهای لازم در این زمینه است. همچنین در قالب یک الگوی پیشنهادی، سبک مدیریت دولت در طی فرایند واگذاری تصدیها نشان داده شده است. براساس این الگو، سپردن فعالیتهای قابل واگذاری به بخش تعاون به سطح توان و تمایل آن بستگی دارد. نتایج، رابطه معنادار بین توان و تمایل و همچنین رابطه معنادار بین توان مدیریتی و سایر توانمندیهای لازم برای بخش تعاون را تأییدکرده است،  در حالی که مهمترین ضعف توانمندی تعاون، دربعد مدیریتی آن می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Transferable Public Affairs to the Cooperation Section of the Southern Khorasan Province Considering the Tendency and Capability of this Section

نویسنده [English]

  • M Mohammadi
Faculty Member of Isamic Azad University of Birjand
چکیده [English]

Considering the public belief that the government has overgrown in the course of previous years and this trend confronts economic growth with difficulties, the current study examines the concepts of managers in regard of Southern Khorasan Province cooperation sector's tendency and capability for undertaking public's affairs in various economic fields of the province in 2007. Statistical population of the study consists of the 540 Members of the Board of Directors for active cooperatives of the province among which 117 persons were selected as sample using Cochrane Formula. The current study utilizes questionnaires to gather statistical data and T-Test for analyzing them. The studies variables consists of: 1) Dependant Variables including the capability of the cooperation sector for undertaking government's incumbencies in various economic fields, 2) Independent Variables including the perception of the cooperation sector of its own tendency and capability for undertaking government incumbencies.
The results of the study show that although the cooperation section of the province is inclined towards entering various government activities, especially in the agriculture, husbandry and service sections, it lacks the necessary capabilities. Also the style of government management during the procedure of transferring its duties has been demonstrated using a proposed pattern. Based on this pattern, entrusting transferable activities of the government to the cooperation sector depends upon the tendency and capabilities of that sector. The results confirm a significant relation between capability and tendency and also between management potentials and other necessary capabilities, while the most important weakness in enhancing cooperation comes from its management aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transferrable Affairs
  • Cooperation Section
  • Southern Khorasan